LEAF ACADEMY SUMMER CAMP 2019: INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Scroll down for the English version)

Prevádzkovateľom osobných údajov je občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 185 641, v zozname združení občanov vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-48198.

Osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, ktorý ste vyjadrili zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári na LEAF Academy Summer Camp 2019 a/alebo v elektornickom formulári s názvom LEAF Academy Summer Camp 2019: Udelenie súhlasov a zdravotný dotazník. Napriek tomu, že je poskytnutie osobných údajov celkom dobrovoľné, bez ich poskytnutia nemôžeme spracovať prihlášku, ani umožniť účasť na LEAF Academy Summer Camp 2019.

Aby sme mohli dosiahnuť účel spracúvania osobných údajov, osobné údaje sprístupňujeme našim partnerom – mentorom a vychovávateľom na letnom tábore LEAF Academy Summer Camp 2019, ako aj poskytovateľom služieb počas podujatia. Zdravotné údaje poskytneme zdravotníkovi zabezpečujúcemu zdravotnú starostlivosť na LEAF Academy Summer Camp 2019.

Osobné údaje rodiča/zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, priradenie k dieťaťu spracúvame na základe Článku 6 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. „GDPR“) – spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, keďže podľa GDPR máme povinnosť overiť či rodič/zákonný zástupca dieťaťa udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje rodiča/zákonného zástupcu spracúvame za účelom overenia udelenia súhlasu spracúvania osobných údajov dieťaťa a najdlhšie po dobu platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov dieťaťa.

Osobné údaje môžu byť získavané našimi poverenými zmluvnými partnermi alebo odovzdané našim povereným zmluvným partnerom (sprostredkovateľom), ktorými sú napr. poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácii, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov našimi poverenými zmluvnými partnermi môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín avšak iba v prípade, ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré sektory v danej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany, čiže iba za podmienky, že náš partner zabezpečí rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, aká je u nás.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať, alebo nás informovať, že si neprajete, aby sme osobné údaje ďalej spracúvali na konkrétne účely, a to prostredníctvom žiadosti/oznámenia zaslaného e-mailom na adresu: info@leafacademy.eu. Taktiež máte právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) namietať spracúvanie osobných údajov a (iv) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môžete uplatniť kontaktovaním LEAF na adrese: info@leafacademy.eu.

Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním. Z dôvodu plnenia povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov budeme primeranú dobu po odvolaní súhlasu spracúvať údaje o tom, že ste súhlas udelili, alebo odvolali, a to za účelom preukázania, na akom základe spracúvame vaše osobné údaje.

Osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „GDPR“). Zaistíme, že po celú dobu spracúvania a uchovávania budú vaše osobné údaje zabezpečené proti strate alebo neoprávneným zásahom a nebudú sprístupnené neoprávneným osobám.

Týmto si dovoľujme upozorniť, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov, ku ktorému je možné podať sťažnosť je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 (www.dataprotection.gov.sk).


LEAF ACADEMY SUMMER CAMP 2019: INFORMATION ABOUT PERSONAL DATA PROCESSING

The personal data operator is Akadémia LEAF-LEAF Academy civic association with registered office at Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovakia, Organization ID: 50185641, recorded in the Civic Association Register maintained by the Ministry of Interior Affairs of the Slovak Republic under the number VVS/1-900/90-48198, VAT ID: 2120216010, e-mail: info@leafacademy.eu (hereinafter referred to only as “we” or “LEAF Academy”).

By checking the corresponding boxes in the registration form to LEAF Academy Summer Camp 2019 and/or in the electronic form titled LEAF Academy Summer Camp 2019: Parental Consents and Medical Questionnaire, you give your consent to the personal data processing to LEAF Academy. Although the provision of your personal data is voluntary, without it we are not able to process the application for the Camp neither enable the participation at LEAF Academy Summer Camp 2019.

For the purposes specified here, your personal data may be handed over to our partners – mentors and educators at LEAF Academy Summer Camp 2019, as well as to the service providers during the event. Medical data may be handed over to a paramedic in charge of securing medical care during the LEAF Academy Summer Camp 2019.

Personal data of a parent/legal guardian, specifically name, surname, phone number, email address, relation to a child, are being processed in accordance to Regulation of the European Parliament and Council 2016/679, known also as GDPR – this processing is necessary to fulfill the legal obligation of the operator, as pursuant to GDPR we have a duty to confirm whether the consent to the processing of a child’s personal data has been approved by a parent. Personal data of a parent/legal guardian are being processed for the purpose of this confirmation and for the duration of the valid consent to the processing of personal data of a child.

For the purposes specified here, your personal data may be collected by or handed over to our designated contractual partners (processors), which may include the operators of relevant databases, analytics or software systems, services, and applications that comply with the personal data protection requirements. While processing the personal data by our designated contractual partners it may lead to the transfer of personal data to third countries, but only if the European Commission has decided that a third country, territory or one or more sectors in that country guarantee an adequate level of protection, that is, only on condition that that our partner will ensure the same level of personal data protection as it is with us.

You can revoke your consent in writing at any time, or you can inform us via a request/notice sent by e-mail to info@leafacademy.eu, stating that you no longer want your data to be processed by us for specific purposes. You also have the right to (i) request access to your personal data, (ii) correct your personal data, (iii) have your personal data deleted, (iv) limit personal data processing, (v) object against personal data processing, and (vi) ensure the portability of your personal data. You can exercise the above rights by contacting LEAF at info@leafacademy.eu.

The revocation of your consent has no effect on the legality of the processing of your personal data that took place before such revocation. Due to the need to fulfill regulatory obligations concerning personal data protection, we will process data on your consent or revocation thereof for an appropriate period of time so that we are able to demonstrate on what grounds we are sending our business notices to you.

We process your personal data in accordance with current legislation, especially in accordance with the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, hereinafter referred to as “GDPR”). We will ensure that your personal data shall be secured against loss and unauthorized manipulation and shall not be made available to unauthorized persons within the entire duration of its processing and storage. We would also like to inform you that the supervising authority regarding personal data protection is the Office of Personal Data Protection with a registered office at Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 (dataprotection.gov.sk).