LEAF ACADEMY SUMMER CAMP 2019: SÚHLAS S ÚČASŤOU

(Scroll down for the English version)

Informovaný súhlas študenta/rodiča (zákonného zástupcu) s účasťou na LEAF Academy Summer Camp 2019

10. – 16. august 2019

Hotel Zerrenpach, Osrblie (ďalej len “Podujatie”)

PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE PODMIENKY ÚČASTI.

Študent/študentka („študent“) a jeho/jej rodič alebo zákonný zástupca, ktorý vyjadruje súhlas s týmto dokumentom v mene príslušného študenta, jeho rodičov, zákonných zástupcov a/alebo iných dospelých osôb, ktorí sú zodpovední za daného študenta (spolu „účastník“) poskytli tento súhlas („súhlas“) ako podmienku účasti študenta na letnom podujatí označenom vyššie („podujatie“), ktoré organizuje občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 185 641, zapísané v zozname združení občanov vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-48198 („LEAF Academy“).

Tento súhlas, spolu so zdravotným a logistickým dotazníkom, ktorý bude účastníkovi zaslaný elektronickou formou, zahŕňajú úplnú a celu dohodu medzi účastníkom a združením LEAF Academy vo vzťahu k predmetu súhlasu a dotazníka a nie je možné ho upraviť, okrem písomnej úpravy podpísanej združením LEAF Academy, študentom a jedným z jeho rodičov alebo zákonných zástupcov. Tento súhlas predstavuje záväznú dohodu v zmysle slovenskej legislatívy (§ 51 a nasl. zákona c. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov) a nadobudne účinnosť doručením súhlasu a zdravotného dotazníka združeniu LEAF Academy. Účastník a združenie LEAF Academy sa týmto dohodli takto:

 • Definície

Odkazy na výraz „LEAF Academy“ v tomto súhlase znamenajú občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 50 185 641, zapísané v zozname združení občanov vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-48198 a všetkých jeho pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, skupinových vedúcich, študentských vedúcich, konzultantov, poradcov, supervízorov, učiteľov, nástupcov a poverené osoby.

Odkazy na výraz „účastník“ zahŕňajú študenta (študentku), ktorí sa zúčastňujú na podujatí, jeho (jej) rodičov, zákonných zástupcov alebo iné dospelé osoby, ktoré sú zodpovedné za zúčastňujúceho sa študenta (študentku). Všetky právne povinnosti a záväzky, ktoré prevzal účastník v zmysle tohto súhlasu, preberajú zahrnuté strany spoločne a nerozdielne.

 • Uplatňovanie opatrnosti a zdravého rozumu

Študent je zodpovedný za neustále uplatňovanie opatrnosti a zdravého rozumu, aby nedošlo k úrazom a škodám. Toto ustanovenie zahŕňa okrem iného tiež dodržiavanie dopravných a bezpečnostných predpisov týkajúcich sa chodcov, cestujúcich a cyklistov, zachovanie obozretnosti a venovanie plnej pozornosti premávke, využívanie zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení a pomôcok, ako sú vhodná obuv, cyklistické helmy, záchranné vesty alebo bezpečnostné pásy, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri turistike a pobyte v prírode, ochrana svojho vlastníctva a zaistenie bezpečnosti osôb, predmetov a okolitého prostredia.

 • Limity dohľadu

Účastník chápe a súhlasí, že združenie LEAF Academy nemôže vykonávať dohľad nad študentom nepretržite. Pracovníci združenia LEAF Academy vo všeobecnosti vykonávajú dohľad nad skupinovými aktivitami. Pracovníci združenia LEAF Academy však nebudú vykonávať dohľad nad študentom vo voľnom čase, teda mimo programu organizovaného združením LEAF Academy v rámci skupinových činností. V tomto čase je mimoriadne dôležité, aby študent postupoval opatrne s cieľom zabezpečiť ochranu bezpečnosti a zdravia pre seba, ostatných účastníkov a tretie osoby.

 • Osobné správanie

Účastník súhlasí, že sa bude správať v súlade s pravidlami podujatia, ktoré sú súčasťou tohto súhlasu a bude postupovať podľa pokynov LEAF Academy. Účastník sa zaväzuje k vysokým štandardom správania sa s dôrazom na hodnoty ako je charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občianska angažovanosť. Účastník rozumie a súhlasí, že závažné alebo opakované porušenie pravidiel podujatia, alebo závažné, alebo opakované správanie, ktoré by mohlo narušiť aktivity podujatia alebo uraziť, ohroziť, poškodiť iných účastníkov, vrátane, ale nie výhradne akéhokoľvek zastrašujúceho, obťažujúceho, zneužívajúceho, diskriminačného, hanlivého alebo znevažujúceho správania sa môže viesť k prerušeniu jeho účasti na podujatí a predčasnému návratu domov na vlastné náklady.

 • Oboznámenie so skrytými rizikami

Účastník rozumie, že cestovanie a účasť na Podujatí LEAF Academy môže zahŕňať určité skryté riziká a ohrozenia zdravia, bezpečnosti a osobného majetku vrátane, ale nie výhradne, rizík súvisiacich s politickou nestabilitou, teroristickými útokmi, prírodnými katastrofami a chorobou. Účastník ďalej rozumie, že študentom môžu byt počas podujatia ponúknuté niektoré aktivity so skrytými rizikami, vrátane, ale nie výhradne, loptových a vodných športov, turistiky (dennej a nočnej), prespanie mimo hotela v prírode a malých tímových súťaží, ktoré môžu zahŕňať namáhavú aktivitu, alebo cestovanie, alebo beh v prírodnom teréne, nízke lanové prekážky alebo podobné aktivity ako aj cestovanie a presun komerčným autobusom, alebo osobným automobilom riadeným zamestnancom LEAF Academy. Tieto aktivity môžu zahŕňať skryté riziká závažného úrazu alebo úmrtia. Účastník si taktiež uvedomuje, že počas pobytu v prírode môže dôjsť ku stretu s miestnou faunou vrátane vlka dravého, medveďa hnedého a rysa ostrovida a iných, následkom čoho môže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia účastníka. Účastník sa dobrovoľne zúčastňuje takéhoto cestovania a aktivít a prijíma všetky riziká a súvisiacu zodpovednosť.

 • Zdravotný stav a Iiečba

Účastník rozumie, že zodpovedá za to, že študent bude mať zabezpečené vlastné poistenie liečebných nákladov pre prípad choroby, alebo úrazu počas podujatia. Je na zvážení účastníka, či zabezpečí študentovi v súvislosti s jeho účasťou na podujatí aj iné poistné krytia (napr. úrazové poistenie, poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, nákladov na záchrannú činnosť). Účastník zároveň berie na vedomie, že LEAF Academy nie je povinné v súvislosti s podujatím zriadiť akékoľvek poistenie. Účastník rozumie a súhlasí, že ak študent v súčasnosti užíva akékoľvek lieky a bude potrebovať tieto lieky počas podujatia, za prinesenie dostatočného množstva uvedeného lieku zodpovedá účastník.

Účastník rozumie, že v prípade zdravotnej indispozície alebo núdzového stavu môže združenie LEAF Academy prijať opatrenia, ktoré považuje za potrebné za daných okolností, vrátane zabezpečenia lekárskeho ošetrenia pre daného študenta a predčasného návratu študenta domov.

Účastník rozumie, že zdravotný dotazník, ktorý bude účastníkovi zaslaný elektronickou formou a vyhlásenie o bezinfekčnosti predložené združeniu LEAF Academy musia byť presné a úplné, bez chýb alebo vynechaných informácii, a že akékoľvek chyby alebo vynechanie informácii v danom dotazníku môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie študenta počas podujatia a môžu viesť k prerušeniu jeho účasti na podujatí a predčasnému návratu domov na vlastné náklady. Účastník rozumie, že ak neprinesie na podujatie podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti, nebude sa môcť podujatia zúčastniť a bude sa musieť predčasne vrátiť domov na vlastné náklady.

 • Predvídanie rizika, hmotná zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti

Účastník rozumie, že účasť na podujatí je výlučne dobrovoľná a na vlastnú zodpovednosť a že program zahŕňa prvky rizika straty majetku, závažného úrazu alebo úmrtia. Účastník výslovne súhlasí a zaväzuje sa, že prijme a bude predvídať všetky riziká súvisiace s účasťou na podujatí. Účastník sa nepokúsi brať na zodpovednosť združenie LEAF Academy za akýkoľvek úraz, úmrtie ani osobnú stratu alebo stratu majetku, ktoré utrpí účastník počas voľného času študenta bez dohľadu alebo počas dobrovoľnej účasti študenta na aktivitách, najmä, ale nie výhradne, pri využívaní športových zariadení na podujatí študentov bez dohľadu, návšteve mesta, dediny alebo pri vychádzkach a turistike, (dennej a nočnej), pri prespaní mimo hotela v prírode, pri používaní verejnej dopravy, pri presune komerčným autobusom alebo osobným automobilom riadeným zamestnancom LEAF Academy, alebo dobrovoľnej účasti študenta na voliteľných aktivitách alebo za akýkoľvek úraz, úmrtie alebo osobnú stratu alebo stratu majetku vyplývajúcej z lekárskeho ošetrenia alebo zdravotnej starostlivosti poskytnutého študentovi, alebo z nezabezpečenia potrebných dokumentov vyžadovaných na účasť na podujatí zo strany študenta, alebo z akejkoľvek pomoci poskytnutej účastníkovi združením LEAF Academy alebo s ním spolupracujúcou osobou vo vzťahu k zabezpečeniu dopravy, strate alebo krádeži batožiny alebo osobného majetku, prírodným katastrofám, vojne, politickej nestabilite, teroristickej činnosti alebo pôsobeniu choroby.

V rozsahu povolenom príslušnou legislatívou účastník súhlasí, že združenie LEAF Academy odškodní, poskytne potrebnú súčinnosť, bude ho brániť a chrániť pred škodou v prípade akýchkoľvek nárokov, činnosti, škôd, zodpovednosti, nákladov a výdavkov vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov v rozsahu, v akom boli spôsobené akýmkoľvek konaním alebo zanedbaním zo strany účastníka, najmä, ale nie výhradne, počas voľného času študentov bez dohľadu.

LEAF Academy neposkytuje ani nedáva záruky žiadneho druhu, či už výslovné alebo implicitné, vo vzťahu k podujatiu, pokiaľ nie sú výslovne stanovené v tomto súhlase.

 • Riešenie sporov

Táto dohoda sa považuje za dohodu uzatvorenú v Slovenskej republike a jej platnosť, zostavenie, porušenie, uplatňovanie a interpretácia sa riadia legislatívou Slovenskej republiky.

 • Oddeliteľnosť ustanovení

Ak ktorékoľvek ustanovenie uvedené v tomto súhlase bude z akéhokoľvek dôvodu označené za neplatné, jeho neplatnosť nebude mať vplyv na žiadne ďalšie ustanovenie súhlasu. Účastník rozumie a súhlasí, že i) sa prijme úprava takéhoto neplatného ustanovenia v rozsahu, v akom je potrebná na zabezpečenie jeho platnosti, zákonnosti a vynútiteľnosti bez zmeny jeho zámeru alebo, ii) ak takáto úprava nie je možná, tento súhlas sa chápe tak, ako keby nikdy neobsahoval dané neplatné ustanovenie.

————————————————————————————————————————–

Týmto potvrdzujem:

 • že som si prečítal/a všetky podmienky uvedené v súhlase, porozumel/a som im a súhlasím s nimi, môj súhlas je bezvýhradný, slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a moja zmluvná sloboda nebola obmedzená,
 • že moje dieťa/účastník prenocuje v priestoroch Hotel Zerrenpach, Anderlová 224, Osrblie v termíne konania podujatia,
 • že moje dieťa/účastník sa dopraví na a z miesta podujatia samostatne a na vlastnú zodpovednosť,*
 • že súhlasím, že moje dieťa/účastník počas svojho voľného času alebo inej neorganizovanej aktivity, opustil priestory podujatia iba v sprievode zástupcov LEAF Academy, alebo nimi určenej osoby pre účely napríklad, ale nie výlučne, návštevy obchodu, prechádzky a pod.
 • že moje dieťa/účastník bude dodržiavať tieto PRAVIDLÁ PODUJATIA:
  • Účastník bude zaobchádzať s rešpektom so zariadením hotela a programového vybavenia a bude rešpektovať ostatných aj svoje okolie.
  • Účastník bude rešpektovať pokyny zástupcov LEAF Academy, pracovníkov hotela alebo vedúcich workshopov.
  • Účastník sa bude podieľať na aktivitách počas podujatia.
  • Počas dňa opustí účastník podujatie, prípadne vyhradené miesto, len v sprievode zástupcov LEAF Academy, alebo nimi určenej osoby, po dohode o čase návratu. Po svojom návrate na podujatie, prípadne na vyhradené miesto, účastník bezodkladne oznámi svoj návrat vedúcemu, alebo ním určenej osobe.
  • Účastník sa bude zdržiavať v priestoroch hotela Zerrenpach v noci od 22:00 hod až do 7:00 hod ráno nasledujúceho dňa. Účastník bude rešpektovať nočný kľud a zákaz koedukovaných návštev na izbách po 23:00 hod.
  • Počas podujatia platí pre všetkých účastníkov podujatia prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, alebo akýchkoľvek iných omamných a návykových látok.
  • Počas podujatia platí úplný zákaz fajčenia pre účastníkov mladších ako 18. Pre účastníkov nad 18 rokov bude vymedzený fajčiarsky kútik na obmedzený čas. Prítomné môžu byť iba osoby 18+ a to iba po dohode s pracovníkom LEAF Academy.
  • Účastník rozumie a rešpektuje, že porušenie týchto pravidiel môže viesť k vylúčeniu účastníka z pobytu na podujatí.

Informácie o podujatí pre rodiča/zákonného zástupcu:

Termín a miesto:
LEAF Academy Summer Camp, 10. – 16. august 2019, Hotel Zerrenpach, Osrblie

Bližšie informácie: www.leafacademy.eu/sk/camp

Kontaktné údaje na organizátorov:

Zvono Bednarčík

Mariya Georgieva

summer@leafacademy.eu

+421 907 836 490

—————————————————————————————————————————

* LEAF Academy v žiadnom prípade neodporúča stopovanie alebo iný neštandardný spôsob prepravy na podujatie. LEAF Academy taktiež odporúča brať na zreteľ pravidlá cestnej premávky týkajúcej sa pohybu po chodníku a prepravy v prostriedkoch MHD v oblasti bezpečnosti, ako je použitie bezpečnostných pásov v prípade sedadiel nimi vybavených, držať sa za jazdy a tiež, ale nielen nastupovať a vystupovať do vozidla spôsobom primeraným a vo vozidle rešpektovať pravidlá bezpečného cestovania ako i ohľaduplnosti voči ostatným cestujúcim.


LEAF ACADEMY SUMMER CAMP 2019: CONSENT OF PARTICIPATION

Student’s and parent’s/legal guardian’s consent to participate at LEAF Academy Summer Camp 2019

August 10-16, 2019

Hotel Zerrenpach, Osrblie (the “Camp”)

PLEASE READ CAREFULLY

The student (the “Student”) and his or her parent or legal guardian who expresses agreement with this document, on behalf of such Student, his or her parents, legal guardians and/or other adults who are responsible for such Student (collectively, the “Participant”) have executed this Consent (“Consent”) as a condition to the Student’s participation in a summer camp as stated above (the “Camp”) organized by Akadémia LEAF – LEAF Academy, civic association with registered office at Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovakia, Organization ID: 50185641, recorded in the Civic Association Register maintained by the Ministry of Interior Affairs of the Slovak Republic under the number VVS/1-900/90-48198 (hereinafter referred to as “LEAF Academy”).

This Consent, together with the Medical and Logistics Questionnaires that will be sent to the participant electronically, comprise the full and complete agreement between the Participant and LEAF Academy with respect to the subject matter hereof and thereof and cannot be revised, except by a writing signed by LEAF Academy, the Student and one of his/her parents or legal guardians. This Consent constitutes a binding agreement pursuant to Slovak law (§ 51 ff. of the Act no. 40/1964 Coll. Civil code as amended) and will come into effect when the signed Consent and Medical Questionnaire are received by LEAF Academy. The Participant and LEAF hereby agree as follows:

 • Definitions

References in this Consent to “LEAF Academy” means Akadémia LEAF – LEAF Academy, civic association with registered office at Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovakia, Organization ID: 50185641, registered in the Slovak Republic´s civic association register under ID number: VVS/1-900/90-48198 and all of its staff, employees, agents, group leaders, mentors, interns, counsellors, supervisors, teachers, successors and assigns.

References to the “Participant” include the participating Student, his or her parents, legal guardians or other adults who are responsible for the participating Student. All legal obligations and liabilities undertaken by the “Participant” in terms of this Consent are undertaken jointly and severally by its constituent parties.

 • Exercising Caution and Common Sense

The Student is responsible for exercising caution and common sense at all times to avoid injuries and losses. This includes observing traffic and safety rules pertaining to pedestrians, passengers and bicyclists; remaining alert and paying utmost attention for traffic; using appropriate safety measures and devices, such as suitable footwear, bike helmets, floatation jackets, or safety belts; adhering to the principles of safety during hiking and staying in nature; maintaining the possession and ensuring the safety of personal belongings; and monitoring the safety of the surrounding environment.

 • Limits of Supervision

The Participant understands and agrees that LEAF Academy cannot supervise the Student at all times. In general, group activities will be supervised by LEAF Academy staff. However, the Student will not be supervised by LEAF Academy staff during free time, which is outside of organized group activities. During such times it is especially important that the Student exercises caution and good judgment in order to provide for the safety and well-being of him/her, other participants and third parties.

 • Personal Conduct

The Participant agrees to conduct himself/herself in compliance with the Camp’s agreed Code of Conduct (which is a part of this Consent) and to follow the instructions of the Camp staff. The participant is committed to high standards of behavior with an emphasis on values such as character, excellence, entrepreneurial leadership and civic engagement. The Participant understands and agrees that serious or repeat violations of the Code of Conduct, or serious or repeat behavior likely to disrupt the Camp activities or to offend, endanger, or harm other participants, including but not limited to any intimidating, harassing, abusive, discriminatory, derogatory or demeaning conduct, may result in the interruption of his or her participation in the Camp and an early return home at the expense of his or her parents.

 • Acknowledgment of Inherent Dangers

The Participant understands that travel to and participation at the Camp may involve certain inherent risks and dangers to health, safety and personal property including, but not limited to risks related to political unrest, terrorist acts, natural disasters, and disease. The Participant further understands that some inherently risky activities may be offered to the Students during the Camp, including, but not limited to ball and water sports, hiking (day and night), sleeping outside the hotel in the nature, small team competitions that may involve strenuous activity or travelling or running over natural terrain, abseiling, or similar activities, such as transfer by a commercial bus or by a car driven by a LEAF Academy staff. Such activities may involve inherent risks of serious injury or death. The participant is also aware that while staying in nature, there may be an encounter with the local fauna, including the predatory wolf, brown bear and lynx, and others, which may endanger or damage the participant’s health. The Participant participates voluntarily in such travel and activities and assumes all risks and the associated responsibilities.

 • Medical Conditions and Treatment

The Participant understands that it is the responsibility of the Participant to arrange their own health insurance covering medical costs in case of illness or injury during the Camp. It is at the discretion of the Participant whether or not to provide the Student with other insurance coverage for his/her participation at the Camp (e.g. accident insurance, luggage insurance, liability, rescue costs). At the same time, the Participant acknowledges that LEAF Academy is not obliged to establish any insurance in connection with the event. Please note that for EU member countries, the student’s existing regular health insurance is likely valid and sufficient in Slovakia. The Participant understands and agrees that if the Student is currently taking any medications and will need such medications during the Camp, it is then the Student’s responsibility to bring an adequate supply of such medications.

The Participant understands that in the event of a medical ailment or emergency LEAF Academy may take such actions as it deems necessary under the circumstances, including securing medical treatment for the Student and/or sending the Student back home.

The Participant understands that the electronic Medical Questionnaire and Medical Declaration submitted to LEAF Academy must be accurate and complete, without errors or omissions, and that any errors or omissions in such form will jeopardize the safety and health of the Student during the Camp, and may result in interruption of his or her participation in the Camp and an early return home at the expense of his or her parents. The Participant understands that a failure to bring a signed Medical Declaration to the Camp will prevent his or her participation in the Camp and will require an early return home at the expense of his or her parents.

 • Assumption of risk, indemnity and limitation of liability

The Participant understands that participation in the Camp is entirely voluntary and that any program involves elements of risk of loss of property, serious bodily injury, or death. The Participant expressly agrees and promises to accept and assume all the risks associated with participating in the Camp. The Participant will not attempt to hold LEAF Academy liable for any injury, death, or loss to person or property sustained by the Participant during the Student’s unsupervised free time, or during the Student’s voluntary participation in optional activities, in particular but not limited to the Student’s unsupervised use of the camp site’s sports facilities; visit of a city or a village; during hiking and staying in the nature (day and night); sleeping outside the hotel in the nature; while using the public transport; while transferring by a commercial bus or car driven by a LEAF Academy staff; or any injury, death, or loss to person or property resulting from or arising out of the medical treatment provided to the Student, the Participant’s failure to obtain the necessary documentation required to participate in the Camp, any assistance provided by LEAF Academy to the Participant with respect to making travel arrangements, lost or stolen baggage or personal property, natural disasters, war, political unrest, terrorist activity or exposure to disease.

To the extent allowed by applicable law, the Participant agrees to indemnify, defend and hold harmless LEAF Academy from and against any and all claims, actions, damages, liabilities, costs, and expenses, including reasonable attorneys’ fees and expenses, arising out of any claims whatsoever to the extent caused by any acts or omissions of the Participant, in particular but not limited to during the Student’s unsupervised free time.

Except as may be expressly set forth in this Consent, LEAF Academy does not make or give any representation or warranty of any kind, whether such representation or warranty be express or implied, with respect to the Camp.

 • Dispute Resolution

This agreement shall be deemed to have been made in the Slovak Republic, and its validity, construction, breach, performance and interpretation shall be governed by the laws of Slovak Republic.

 • Severability

In the event any provision contained in this Consent will be held to be unenforceable for any reason, the unenforceability thereof will not affect any other provision of this Consent. The Participant understands and agrees that (i) such unenforceable provision will be deemed to be modified to the extent necessary to render it valid, legal and enforceable without altering the intent thereof or (ii) if such modification is not possible, this Waiver will be construed as if such unenforceable provision had never been contained in this Consent.

—————————————————————————————————————————————

I hereby affirm that

 • I have read, understood, and agree to all the terms of the Consent, my acceptance is unqualified, free and solemn, specific and unequivocal, and my freedom of contract is unlimited;
 • my child will stay at the premises of the Hotel Zerrenpach, Anderlová 224, Osrblie, Slovakia during the Camp duration;
 • my child will travel to and from the Camp location independently and on its own responsibility;*
 • that my child can during the free time or other unorganized activity leave the premises of the Camp only when accompanied by LEAF Academy representatives or other designated person for purposes such as, but not limited to, shop visits, walks and the like;
 • that my child will follow the rules as stated in the Code of Conduct below:
  • The Participant will be respectful towards its surroundings (e.g., hotel equipment, all equipment provided by LEAF Academy, etc.) and will respect others.
  • The Participant will follow the instructions of the LEAF Academy representatives, hotel staff or workshop leaders.
  • The Participant will take part in the activities during the event.
  • During the day, the Participant leaves the event or any designated place only when accompanied by LEAF Academy representatives, or a person designated by them, after agreement on the return time. Upon returning to the event, or a designated place, the Participant shall promptly notify his return to the supervisor or a designated person.
  • The Participant will be at the Hotel Zerrenpach premises from 10:00 pm to 7:00 am. The Participant will respect the quiet time and the ban on visits to the rooms of other participants after 11:00 pm.
  • During the event, all Camp participants are strictly prohibited from drinking alcoholic beverages or any other narcotic and addictive substances.
  • During the event, there is a complete smoking ban for the participants below the age of 18. For participants over the age of 18, a smoking corner will be designated for a limited time. Only participants above 18 can be present and only after agreement with the LEAF Academy representatives.
  • The Participant understands and respects that violation of these rules may lead to the exclusion of the Participant from the Camp.

Information about the event for parents/legal guardians:

Date and location:

LEAF Academy Summer Camp, August 10-16, 2019, Hotel Zerrenpach, Osrblie, SLOVAKIA

More information: www.leafacademy.eu/camp

Contact details for the responsible person:

Zvono Bednarčík

Mariya Georgieva

summer@leafacademy.eu

+421 907 836 490

—————————————————————————————————————————

* In no event does LEAF Academy recommend hitchhiking or any other non-standard means of transport to the event. LEAF Academy also recommends taking into account road safety rules for pavement movement and transport in public transport vehicles, such as the use of seat belts in case of seats equipped with them, and also, but not only getting appropriately on and off a vehicle and respecting the rules of safe travel in a vehicle as well as being considerate to other passengers.