CZEGO UCZYMY?

przedsiębiorcze przywództwo ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP (EL)

Jako dla jedynej takiej w swoim rodzaju placówki dydaktycznej w Europie Środkowej, Przedsiębiorcze przywództwo (EL) jest czymś więcej, niż tylko programem sztandarowym LEAF Academy. Próbujemy zaszczepić ducha rywalizacji gospodarczej i potencjału przywódczego we wszystkich obszarach działalności naszej szkoły. Nasi uczniowie rozwijają aplikację chatbot i inne aplikacje dla potrzeb Akademii, organizują wieczorki i recitale oraz  koncerty charytatywne dla publiczności, projektują i sprzedają koszulki – co Wy zaproponujecie? Jeżeli macie własne pomysły, pomożemy Wam je zrealizować. Jeżeli ich nie macie, pomożemy Wam w dojściu do nich. Rozwiązując problemy z życia codziennego w połączeniu z emocjonalnym uczeniem się, studiowaniem przypadków albo symulacjami nasza akademia pomaga uczniom w zakresie EL w nauczeniu się identyfikowania i lokalizowania problemu, zamianie problemu na okazję i uruchomieniu projektu albo zamierzenia gospodarczego związanego z jego rozwiązaniem. Nie będziecie tylko wyobrażać sobie, że jesteście przedsiębiorcą, raczej nim będziecie!

Budowanie potencjału gospodarczego i przywódczego u uczniów w zakresie EL zaczyna się od realizacji mniejszych projektów gospodarczych skierowanych na niektóre problemy realnego życia konkretnej społeczności. Uczniowie przyswajają sobie podstawowe umiejętności związane z rozwojem konstruktywnego myślenia i emocjonalnej inteligencji oraz badają główne trendy, które kształtują świat wokół nas. W czasie dalszego programu nauki uczeń pracuje przy następnych projektach. Niektóre projekty inicjują sami uczniowie, niektóre pochodzą z innych źródeł: od kolegów, nauczycieli albo od partnerów zewnętrznych. Współpracując z innymi osobami uczeń rozwija własne zdolności interpersonalne i przywódcze: we współpracy z członkami swojego zespołu, nauczycielami albo partnerami zewnętrznymi. Studium w programie zarządzania gospodarczego umożliwia młodym ludziom i potencjalnym przywódcom, bez względu na ich zamiary dotyczące przyszłej kariery, uzyskanie wszystkich umiejętności, doświadczeń i opanowanie sposobów niezbędnych dla pozytywnego kształtowania naszego świata. A co jeszcze Wy chcielibyście zmienić?

ROZWÓJ CHARAKTERU / CHARACTER DEVELOPMENT (CD)

Program rozwoju charakteru pomaga młodym perspektywicznym przywódcom przy budowaniu własnej skali wartości i osobistych preferencji, które staną się dla nich podstawą reszty życia. Program rozwoju charakteru ma pomagać uczniom przy budowaniu własnej świadomości, poznaniu samego siebie i wszechstronnym formowaniu dojrzałej i wartościowo ustawionej osobowości przywódczej za pośrednictwem praktycznych seminariów, dyskusji i indywidualnych albo grupowych refleksji i powiązań zwrotnych. W ramach czteroletniego programu nauki uczniowie odkrywają swój stosunek do otaczającego świata; poznają swoje ja, swoje zalety, pragnienia i wartości; pracują nad zrozumieniem podstawowych wartości koncepcji filozofii moralnej i zdolnością wdrażania ich przy rozwiązywaniu dylematów i trudnych sytuacji w codziennym życiu. Naszym celem jest pomagać młodym przywódcom przy formułowaniu swoich osobistych celów przez połączenie ich preferencji i zainteresowań z potrzebami świata, który ich otacza i to zawsze zgodnie z wartościami, które są im bliskie. Rozwój charakteru jest punktem wyjścia przy realizacji wszystkich zamierzeń akademickich i pozaszkolnych w LEAF Academy. Uczniowie pracują w ścisłym kontakcie z dorosłymi łącznie ze swoimi nauczycielami, doradcami, pracownikami szkoły i coachami, którzy pomagają im na drodze poznawania samych siebie.

  • Praktyczne seminarium rozwoju charakteru

LEAF Academy pomaga uczniom w głębszym poznaniu i uświadomieniu sobie swojej własnej osobowości oraz odkrywaniu obszarów z potrzebą stałego doskonalenia siebie: zainteresowania, zalety, starania i motywacja, siła wewnętrzna, nadzieje i oczekiwania i wartości ogólne. Prowadzimy uczniów po drodze formowania ich przyszłej kariery akademickiej i zawodowej przez doświadczenia, które uzyskują podczas nauki i rozwoju zajęć pozalekcyjnych, kiedy to uczą się własną pracą, powiązaniami zwrotnymi i refleksjami. Seminaria poświęcone rozwojowi charakteru zapewniają uczniom bezpieczną przestrzeń na przemyślenie tematów związanych z własną skalą wartości, psychologią, przywództwem, wdzięcznością i umiejętnościami przydatnymi w codziennym życiu.

  • Doradcy uczniów

Na początku pierwszego roku nauki w naszej akademii zostaniecie dopisani do konkretnej „rodziny doradcy“ (Advisory Family): małej grupy Waszych rówieśników z jednym członkiem zespołu pedagogicznego. Ta grupa będzie funkcjonować, jak zwykła rodzina: jej członkowie zawsze będą stać przy Was przez cały czas Waszej nauki w Akademii, a grupa stanie się małym, mocnym i bezpiecznym miejscem odpoczynku, przemyśleń i tworzenia powiązań. Wasz doradca w każdej chwili chętnie Was wysłucha i będzie przewodzić i doradzać w sprawach bezpośrednio dotyczących Waszej nauki i Waszego życia w Internacie. Będzie przy Was w chwili Waszych sukcesów i w czasie Waszych niepowodzeń, doskonale Was pozna i będzie się komunikować z Waszymi rodzicami, jako osoba kontaktowa. Grupa stanie się dla Was „akademicką rodziną“ w czasie, kiedy nie będziecie przebywać ze swoją prawdziwą rodziną.

  • Spotkania uczniowskie

W gwałtownym wirze życia akademickiego spotkania uczniów są tym cennym czasem, kiedy nauka szkolna zejdzie na chwilę na dalszy plan, a cała społeczność spotka się razem, aby przemyśleć zasadnicze tematy w czasie czytania inspirującej literatury i oglądania filmów skłaniających do przemyśleń. Uczniowie i pedagodzy wspólnie dyskutują i wybierają transcendentalne pytania i dylematy, rozważają wartości i czynią własne spostrzeżenia w związku ze spodziewanym profilem przyszłego absolwenta. Spotkania dyskusyjne mają w społeczności zaszczepić zdolność krytycznego myślenia i zmysł jednorodnego podejścia do doświadczeń życiowych u wszystkich absolwentów i uczniów akademii.

WIEDZA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA I MATEMATYKA (STEM)

Rozwój krytycznego myślenia, nauki pod kątem problemów i badań, to podstawowe elementy naszego interdyscyplinarnego programu nauczania STEM. Na przykład, nasze kursy matematyki dają uczniom narzędzia i umiejętności niezbędne do analizowania, modelowania i zrozumienia świata, w którym żyjemy. Trzy, zwykle oddzielane od siebie dyscypliny naukowe – biologia, chemia i fizyka – w naszym programie nauczania łączą się w jeden przedmiot tak, jak to się dzieje w życiu. Oprócz tego program STEM obejmuje naukę technologii, umiejętności komputerowych, kodowania i inżynierii w celu rozwinięcia u uczniów praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów. Program STEM wieńczy więc wszystkie przedmioty związane z naukami przyrodniczymi, technicznymi i matematyką. Częścią programu nauczania są podstawy inżynierii i to przede wszystkim w 1 i 2 roczniku. Oprócz tego te działy nauczania EL i STEM współpracują wzajemnie przy przygotowaniu tematów, które wymagają rozwiązania zorientowanego na nauki społeczne i inżynieryjne. Nauka w tym programie obejmuje niezależne prowadzenie badań po fachowym kierownictwem i rozwój umiejętności prezentacji. Wszystkie kursy w tym zakresie wiedzy obejmują pracę w laboratorium.

Środkowoeuropejski program nauczania (CES)

Central European Studies at LEAF Academy

Nauczanie środkowoeuropejskie łączy wszystkie dziedziny, które tradycyjnie są oznaczane, jako nauki społeczne: literatura, wyrażanie się w mowie i w piśmie, historia, nauki społeczne oraz nauka o kierowaniu państwem i o polityce, socjologia, studium językowe i sztuka. Nauczanie środkowoeuropejskie jest multidyscyplinarnym programem nauczania, który u uczniów rozwija zdolność rozumienia wydarzeń w Europie Środkowej, definiowania i wzajemnego łączenia wszystkich faktów związanych z tym regionem. Krytyczne myślenie, kreatywność i zdolność do jasnego formułowania własnych myśli należą do podstawowego zaplecza do jakiejkolwiek profesjonalnej kariery w przyszłości. Wszystkie przedmioty nauczania w LEAF Academy są wykładane w języku angielskim, przy czym przedmioty uzupełniające, dotyczące sztuki i literatury będą prowadzone w Waszym języku ojczystym. Oprócz tego uczniowie mogą sobie wybrać indywidualnie studium kolejnego języka obcego. W ramach programu nauki nacisk kładzie się na umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyrażanie przez ucznia swojego zdania na piśmie, równocześnie z nauką historii, nauk społecznych, sztuki, nauk medialnych i muzyki tak, aby wesprzeć jego zamiar przynależenia do regionu Europy Środkowej, jak i do regionów za jej granicami i ich zrozumienia.