PROCES APLIKACJI

Złożenie zgłoszenia do LEAF Academy oraz sama nauka w naszej akademii jest ważną decyzją dla całej Twojej rodziny i dlatego zalecamy zebranie i przeczytanie wszystkich dostępnych informacji o naszej szkole, a w razie potrzeby skontaktowanie się z nami ze swoimi pytaniami.


KROK 1: ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA

Jeżeli chcecie rozpocząć naukę w LEAF Academy, to pierwszym i najważniejszym krokiem jest złożenie zgłoszenia on-line do 4 marzec 2020 r.

W zgłoszeniu kandydat do podjęcia nauki ma obowiązek podać informacje o swoim dotychczasowym przebiegu i wynikach nauczania, działaniach i przyczynach, które motywują go do zainteresowania się nauką w LEAF Academy.

Kandydaci nie muszą zdawać żadnych specjalnych egzaminów akademickich, ale nasza szkoła sprawdzi ich ogólną gotowość do nauki. Testowanie odbywa się on-line podczas pierwszego tygodnia po zakończeniu terminu składania zgłoszeń.

KROK 2: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Nasz zespół rekrutacyjny oceni złożone zgłoszenia i wezwie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się on-line. Celem rozmowy jest uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o wybranym kandydacie i uzupełnienie danych zamieszczonych w zgłoszeniu.

KROK 3: ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach testów do 8 kwietnia 2020.

Taka procedura przyjmowania uczniów dotyczy wszystkich kandydatów ze Słowacji, Austrii, Republiki Czeskiej, Węgier i Polski.

Z powodu dużej liczby zgłoszeń i ograniczonej liczby stypendiów dla kandydatów z innych krajów, procedura testowania i wyboru spośród takich kandydatów może być nieco odmienna. Dlatego kandydatów z pozostałych krajów będziemy informować o stanie przetwarzania ich zgłoszenia podczas pierwszego tygodnia po zakończeniu terminu składania zgłoszeń.

  • Który aspekt jest kluczowy do przyjęcia właściwych kandydatów?

Wszystkim kandydatom zalecamy skoncentrowanie się przede wszystkim na swoim zgłoszeniu – na podstawie zgłoszenia uzyskujemy pierwsze wrażenie o konkretnym kandydacie, a informacje zawarte w zgłoszeniu stanowią podstawę do przygotowania treści rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Co się stanie, jeżeli nie osiągnę zadawalających wyników testu on-line / jeżeli nie zdam egzaminu on-line?

Nasz test gotowości do pojęcia nauki jest przygotowany tak, aby sprawdzić zdolność kandydata do ukończenia studium w wybranej specjalności akademickiej. Jeżeli podczas testowania on-line nie osiągniesz zadowalających wyników, ale jednocześnie Twoje zgłoszenie będziemy uważać za bardzo przekonywujące, to nasz zespół rekrutacyjny mimo to zaprosi Cię na rozmowę. Jeżeli Twoje zgłoszenie ocenimy, jako przeciętne, ale podczas testowania on-line uzyskasz wspaniałe wyniki, to może Ci to wyraźnie pomóc i też możemy Cię zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.

  • Jakie są kryteria naboru?

Każdy uczeń w LEAF Academy jest wyjątkowy. Wszystkich uczniów dotyczy to, że są dziedziny, w których osiągają doskonałe wyniki, ale są i takie, w których konieczna jest poprawa. Nasz zespół rekrutacyjny nie szuka „idealnych“ uczniów, ale kandydatów z rozmaitymi zaletami, zainteresowaniami i z różnym zapleczem.

Nasza szkoła opiera się na wielu filarach wartości i dlatego poszukujemy uczniów, którzy są zainteresowani tymi wartościami i podchodzą do nich z pasją:

Excellence

Wszechstronny rozwój osobowości o doskonałych wynikach w jednej albo dwóch dziedzinach,  napędzany wewnętrzną siłą, chęcią poznania i pracowitością.

Entrepreneurial leadership

Chęć rozwoju motywowana celami ambicjonalnymi, inicjatywa, chęć ryzyka i inspirowania innych.

Ethics

Zespół zasad moralnych opartych na odwadze moralnej, szacunku i pokorze  wynikający z przeświadczenia, że każda jednostka ma swoją wartość.

Civic engagement

Chęć ulepszenia swojej społeczności przez własne postępowanie oparte na pokorze i wdzięczności, trosce o innych, miłości do ojczyzny, zainteresowaniu regionem i globalnie zorientowanym myśleniu.

English language

LEAF Academy jest międzynarodową szkołą, w której nauka odbywa się w języku angielskim i dlatego każdy uczeń musi mieć chęć i wolę rozwijania swoich zdolności komunikacyjnych w tym języku.

EXCITEMENT TO BE PART OF A LARGER COMMUNITY

LEAF Academy sprawdza motywację uczniów, która wywołała u nich chęć stania się częścią czegoś nowego i ich wyobrażenie tego, w jaki sposób przyczynią się oni do pozytywnych wyników realizacji takiego projektu.

 

POLITYKA ZAKAZU DYSKRYMINACJI

Nasza Akademia podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia na podstawie jego wcześniejszych wyników szkolnych i bez względu na finansowe zaplecze konkretnej rodziny. Akademia nie daje również żadnego pierwszeństwa uczniom na podstawie ich płci (z punktu widzenia narodowości i przynależności państwowej), rasy, wyznania, upośledzenia umysłowego albo fizycznego, orientacji seksualnej, narodowości albo przynależności etnicznej.

KILKA SŁÓW O JĘZYKU ANGIELSKIM

Kandydat nie musi zdać żadnego specjalnego testu z języka angielskiego. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że cały proces rekrutacji odbywa się w języku angielskim. Dla kandydatów do przyjęcia do pierwszej klasy jest więc więcej, niż aktualna znajomość angielskiego w mowie albo piśmie oraz chęć uczenia się tego języka i ciągłego w nim doskonalenia.

Dla kandydatów do przyjęcia do trzeciej klasy chęć nauki jest tak samo ważna, ale trzeba jednak pamiętać, że nauka w tej klasie jest przeznaczona dla uczniów z zaawansowaną znajomością angielskiego, a na końcu każdego roku w szkole uczeń musi zdać trudne egzaminy w języku angielskim.