AP diplom, IB diplom či maturita — aký je medzi nimi rozdiel?

V minulom článku sme predstavili AP diplom spolu s jeho výhodami a nevýhodami. Okrem toho ste sa mohli dozvedieť aj o prípadoch, kedy maturita na univerzitu nie je potrebná. V tomto článku sa detailnejšie pozrieme na možnosti ukončenia strednej školy — AP diplom, IB diplom a maturita. O AP diplome už vieme, ale aby sme ho mohli porovnať s ďalšími diplomami, je potrebné si povedať aj o nich pár základných informácií. 

Maturita, ako ju všetci poznáme

Slovenská maturita je záverečná skúška z minimálne štyroch nami zvolených predmetov. Jej úlohou je zmerať nadobudnuté vedomosti, kompetencie a zručnosti absolventa strednej školy. Skladá sa z dvoch častí: internej (ústnej) a externej (písomnej). Externá časť testuje kompetencie, ako počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku či prezentáciu písomného prejavu. Interná časť sa zase zameriava na ústny prejav a konverzačné schopnosti (týka sa najmä cudzích jazykov). Po ukončení skúšky je absolventovi odovzdané maturitné vysvedčenie, vďaka ktorému môže pokračovať v štúdiu alebo sa uplatniť v budúcom povolaní.

IB diplom ako alternatíva k AP diplomu

IB diplom je dvojročný medzinárodný maturitný program, kvalifikujúci študentov pre štúdium na vysokej škole. Vyzýva k štúdiu viacerých odborov výberom predmetov v šiestich rozličných disciplínach. Pomocou kreativity, kritického myslenia, služby a aktivity získajú študenti zmysluplné skúsenosti, ktoré sa im zídu nielen na univerzite. Funguje v 140 krajinách a je celosvetovo uznávaný. Na Slovensku ho ponúkajú najmä súkromné školy, ich celý zoznam nájdete na oficiálnej stránke IB diplomu.

Hlavné rozdiely medzi AP diplomom, IB diplomom a maturitou

IB a AP diplom sú medzinárodné programy, ktoré ponúkajú kurzy na vysokoškolskej úrovni a možnosť získania kreditu na vysokú školu. Oproti tomu maturitná skúška funguje iba v niektorých európskych krajinách. Neslúži na rozšírenie si vedomostí, ale skôr na otestovanie vedomostí absolventa strednej školy. Každý z týchto programov má inú štruktúru a taktiež zameranie.

Myšlienka IB a AP diplomu sa síce môže zdať rovnaká, ale ich ciele a filozofie sa značne líšia.
AP program bol založený v USA s cieľom pomôcť študentom stredných škôl v príprave na univerzitu tým, že sa zúčastnia rozšírených kurzov. Tento program je veľmi flexibilný — študenti si môžu vybrať jeden alebo viacero kurzov, to záleží na ich škole, rozvrhu či vlastných potrebách.

Narozdiel od tohto, program IB bol založený vo Švajčiarsku ako medzinárodne uznávaný diplom. Na jeho získanie je potrebné isté množstvo kurzov v každom zo šiestich predmetov.

IB diplom je v USA menej známy, ale v Európe je to naopak — AP diplom je menej známy aj ponúkaný. Avšak IB programu sa napríklad v roku 2019 zúčastnilo iba 166-tisíc študentov, naproti tomu AP programu sa zúčastnilo 2,8 milióna študentov. IB diplom je taktiež drahší, pretože je väčšinou ponúkaný ako ucelený program — okrem poplatkov za skúšky sa platia vstupné aj ročné poplatky. Pri AP programe sa platí len za skúšky (v prípade LEAF Academy však skúšky hradí za študenta škola).

 

Rozdiely v štruktúre záverečných skúšok programov

AP Diplom

Potrebná známka na ukončenie
– výsledok 3 a viac na úspešné získanie AP Capstone alebo AP International diplomu
– univerzity väčšinou požadujú výsledok 4 a viac

Priebeh skúšky
– z väčšiny predmetov študenti píšu externý test (v papierovej forme) na konci roka (zvyčajne v máji)
– test sa zameriava hlavne na to, či študenti pochopili obsah kurzu, nachádzajú sa tu napríklad otázky s výberom viacerých možností, pri ktorých treba využívať kritické myslenie.

Počet predmetov na výber 
– na výber je 38 predmetov
– pre získanie AP Capstone diplomu je potrebné úspešné ukončenie AP Research a AP Seminar + ďalších 4 AP predmetov
– pre získanie AP International diplomu je potrebné úspešné ukončenie minimálne piatich AP predmetov z rozličných kategórií

IB Diplom

Potrebná známka na ukončenie
– výsledná známka je od 1 do 7, úspešná je 6 a viac

Priebeh skúšky
– záverečná známka sa skladá z viacerých hodnotení počas celého trvania kurzu (t. j. 2 roky)
– sú v nej zahrnuté napríklad hodnotenia ústnej prezentácie, laboratórnych prác a rôznych projektov

Počet predmetov na výber 
– každý študent sa venuje šiestim disciplínam (predmetom)
– tri z týchto predmetov sú na vyššej úrovni a ďalšie tri na štandardnej úrovni 

Maturita

Potrebná známka na ukončenie
– kritériá sa líšia podľa predmetov, z internej skúšky sú však úspešným výsledkom známky 1, 2, 3 a z testu treba viac ako 33%, z externej skúšky (sloh) je potrebné mať viac ako 25%

Priebeh skúšky
– skúška sa skladá z internej a externej časti
– zahŕňa písanie slohu, test, počúvanie nahrávky a ústnu prezentáciu, ktorej predchádza vytiahnutie otázky a príprava

Počet predmetov na výber 
– celkovo je na výber okolo 40 predmetov, študent je povinný maturovať zo slovenčiny + z ďalších troch predmetov
– na výber má z troch kategórií: cudzí jazyk, spoločenskovedné predmety, prírodovedné predmety
– z každej kategórie si musí vybrať jeden predmet
– výber môže doplniť predmetom z kategórie ostatné (v tej sa nachádza 27 zo spomínaných 40 predmetov)

 
 

Ktorý program uprednostňujú zahraničné univerzity?

Informácia o tom, že univerzity uprednostňujú jeden program pred druhým, je mýtus. Ako sa vyjadrila univerzita Yale: Neprijímame programy. Prijímame študentov. Vyberte si to, čo je pre vás správne.” V skratke, univerzitám je jedno, ktorý program si študent vyberie, skôr im záleží na výslednom hodnotení a jeho ďalších úspechoch.

Je však dôležité skontrolovať, či univerzita, na ktorú sa v budúcnosti chce študent hlásiť, daný diplom uznáva. Pri AP diplome si študent môže byť istý, že ho uznávajú (nielen) všetky americké univerzity. Ďalšia vec, o ktorej je potrebné sa uistiť, je výška kreditu, ktorý za daný program dostanete. Väčšinou sa veľmi nelíši, ale niektoré univerzity neuznávajú IB skúšky zo štandardných predmetov. To znamená, že za šesť IB kurzov (z čoho tri sú na štandardnej úrovni) môžete dostať menší kredit ako za AP kurzy, ktoré sú všetky na jednej úrovni. Na niektorých univerzitách berú do úvahy úspešné ukončenie AP kurzov aj pri udeľovaní štipendií.

Webstránka unimak.sk uvádza, že slovenská maturita taktiež nie je pre zahraničné univerzity prekážkou: „Väčšina z nás sa dostala do zahraničia zo slovenskej/českej školy bez problémov. Slovenská maturita je porovnateľne ľahšia a pre väčšinu univerzít je plnohodnotným ekvivalentom A-levels/IB/AP/lokálnej kvalifikácie.” Ak sa však rozhodnete pre slovenskú maturitu, je dôležité ju doplniť zaujímavými mimoškolskými aktivitami, projektami alebo angažovaním sa, či už na pôde školy, alebo vo vašom okolí.

Podľa čoho si teda vybrať ten správny diplom?

Vo všeobecnosti neexistuje “ten správny”, každý študent si musí vybrať program, ktorý bude čo najlepšie spĺňať jeho predstavy a požiadavky. Ak vám stačí to, čo sa naučíte v triede, a radšej sa venujete iným aktivitám a koníčkom, pravdepodobne si vyberiete maturitu. IB diplom je pre študentov, ktorí chcú získať všeobecný rozhľad. Jednou z ich silných stránok je napríklad písanie (už len preto, že na konci programu píšu rozšírenú esej, ktorá musí mať minimálne 4000 slov). AP kurzy sú vhodné pre tých, ktorí sa chcú špecializovať, prehĺbiť svoje vedomosti v jednotlivých predmetoch a zároveň sa naučiť dôležité zručnosti, ako kritické myslenie, riešenie problémov alebo rozmýšľanie v rámci medziodborových súvislostí.

Výber je len na vás, netreba však zabúdať na to, že programy na vysokoškolskej úrovni vám pomôžu nielen na prijímacích skúškach na univerzity, ale ponúknu vám vedomosti a skúsenosti, na ktoré sa v živote môžete spoľahnúť. Na strednej škole LEAF Academy ponúkame akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie AP diplomu, spolu s vlastnými LEAF Academy kurzami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru. Ak by ste sa o tejto možnosti radi dozvedeli viac, navštívte webovú stránku LEAF Academy

Autor článku: Eliška Pastieriková, študentka LEAF Academy

AKÁ ŠKOLA JE LEAF ACADEMY?

Sme medzinárodná internátna stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo stredoeurópskeho regiónu a aj mimo neho, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie.

Naše jedinečné učebné osnovy v sebe spájajú akademické kurzy, ktoré pripravujú študentov na získanie medzinárodne uznávaného diplomu AP International Diploma alebo AP Capstone Diploma, s vlastnými LEAF Academy kurzami, ktoré sa zameriavajú na rozvoj leadershipu, hodnôt a charakteru. Učebné osnovy počas celého štúdia sú okrem iného zamerané na získanie praktických zručností. Študenti uplatňujú všetko, čo sa naučili, na skutočných projektoch v spolupráci s našimi partnermi.

Ak by ste mali záujem o štúdium u nás, na prihlášku máte čas do 28. februára 2023. Viac informácií o štúdiu nájdete na webstránke LEAF Academy.

Ďalšie články, ktoré vás zaujmú:

Tipy našich študentov ako žiť ekologicky

Blog napísali študenti prvého ročníka
Počas posledných mesiacov sa naši študenti ponorili do témy ekologického a zero waste životného štýlu. Ich učitelia z Podnikového líderstva sa spojili s učiteľmi z oddelenia STEM (veda, technika, inžinierstvo, matematika), aby vytvorili komplexný prístup k tejto téme …

Read More »
Please share and follow us:
Instagram
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube