Darujte 2% z daní pre LEAF Academy

Sme medzinárodná stredná škola v Bratislave. Našim poslaním je poskytovať vzdelanie na svetovej úrovni aktívnym študentom zo Slovenska, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. V rámci štandardného prijímacieho procesu LEAF Academy rozhoduje o prijatí alebo neprijatí študentov na základe tzv. „need-blind“ princípu. To znamená, že prihlášky sa posudzujú bez znalosti finančnej situácie rodiny. LEAF Academy svojich uchádzačov nediskriminuje na základe pohlavia, identity alebo prejavu, rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti alebo etnika.

Príspevky z Vašich daní  plánujeme použiť na:

  • Materiálne vylepšenia školských priestorov a učební na našej novej adrese
  • Rozvoj učiteľov vrátane partnerstva s  African Leadership Academy (stážisti)

Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprávne neziskové organizácie, a teda prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia. 

LEAF Academy je nezisková organizácia, fungujúca ako občianske združenie. Vaše 2% z daní pomôžu k udržaniu dostupnosti vzdelávania pre súčasných aj budúcich študentov LEAF Academy

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane:

Zamestnanec

1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla (alebo v predĺženom termíne) doručte obe vyššie uvedené tlačivá poštou (alebo osobne) na ľubovoľný daňový úrad.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie predchádzajúceho roku je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca (alebo v predĺženom termíne) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 1% alebo 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka  uplynie 31. marca (alebo v predĺženom termíne) a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

 

Potrebné údaje / Prijímateľ:

AKADÉMIA LEAF – LEAF ACADEMY
IČO: 50185641