Prijímací proces

Môžete sa prihlásiť do 2- alebo 4-ročného programu. 4-ročný program predstavuje celý stredoškolský program. 2-ročný program je diplomový a pokrýva posledné 2 ročníky strednej školy. Ak budete úspešný v prijímacom procese, môžete v septembri nastúpiť do prvého alebo tretieho ročníka LEAF Academy. V špecifických prípadoch povoľujeme nástup na štúdium v druhom a vo štvrtom ročníku.

admission-process-table

Podanie prihlášky na LEAF Academy môže byť dôležitým rodinným rozhodnutím, preto pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac a v prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

V závislosti od toho, či hľadáte štipendium na LEAF Academy alebo si želáte hradiť plnú výšku školného, ponúkame 2 spôsoby prijímacieho procesu. Obsah hodnotenia a kritériá výberu sú rovnaké pri obidvoch. Všetky rozhodnutia o prijatí sa prijímajú na základe skutkovej podstaty.

Štandardný prijímací proces

pre uchádzačov, ktorí požadujú finančnú participáciu (Štipendijný program LEAF Academy). 

Postupný výberový proces

pre uchádzačov s vlastným financovaním školného (bez štipendijného programu LEAF Academy)

Štandardný výberový proces

Prihlášky zvyčajne prijímame od novembra do marca a výberový proces prebieha v apríli (podľa aktuálneho plánu).

V štandardnom príjimací procese sa uchádzači posudzujú výlučne podľa svojich vlastných zásluh, bez ohľadu na ich schopnosť platiť školné – napr. väčšina prijatých študentov môže očakávať štipendiá, ktoré pokrývajú ich finančné možnosti. Prosím, berte na vedomie, že ak sa hlásite na LEAF Academy zo zahraničia, je počet medzinárodných štipendií limitovaný (do úvahy pripadajú čiastočné štipendiá).

Prihlasovanie do regulérneho výberového procesu na školský rok 2022/2023 bolo ukončené.

Prihlasovanie na ďalší školský rok bude otvorené v polovici novembra 2022. 

V prípade vlastných finančných prostriedkov pokrývajúcich školné je možné prihlásiť sa v postupnom , tzv.“rolling“ prijímacom procese, ktorý je otvorený celoročne.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prihlášok, kontaktujte náš prijímací tím na info@leafacademy.eu.

Prvým a najdôležitejším krokom je vyplnenie online prihlášky. Do prihlášky uvediete vaše úspechy, aktivity a motiváciu študovať na LEAF Academy. Prihlasovanie je otvorené od novembra do začiatku marca.

Súčasťou prijímacieho procesu nie sú žiadne špeciálne prijímačky z jednotlivých predmetov. Posudzujeme len všeobecnú pripravenosť na štúdium prostredníctvom online testu, ktorý sa uskutoční v prvom týždni po uzávierke prihlášok. Prihláška na LEAF Academy sa neráta medzi dve prihlášky, ktoré si slovenskí študenti môžu podať na slovenské stredné školy. Prihlasovací formulár je online a je bonusovou možnosťou pre uchádzačov.

Po vyhodnotení prihlášok a testu náš tím pozve vybraných kandidátov na online pohovor, aby sme sa o uchádzačovi a jeho prihláške dozvedeli viac cez doplňujúce otázky.

O výsledkoch budete informovaní v priebehu apríla. Prijatí kandidáti budú pozvaní na Welcome to LEAF Academy Day – podujatie pre všetkých prijatých študentov a ich rodičov, ktoré sa uskutoční koncom apríla.

* Vyššie uvedený postup platí pre všetkých uchádzačov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny.

* Vzhľadom na vysoký počet prihlášok a obmedzený počet štipendií pre študentov z ostatných krajín sa môže prijímací proces pre týchto uchádzačov mierne líšiť.

Pre účastníkov niektorého z našich LEAF Academy Student Programs alebo úspešných kandidátov z predchádzajúcich výberových procesov, ktorí v danom čase nespĺňali vekový limit, bude otvorený aj skorý prijímací proces, tzv. Early Bird admission process. Tento proces bude komunikovaný priamo s uvedenými kandidátmi a nie je otvorený pre nové prihlášky.

Máš striebornú alebo zlatú Medzinarodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE)? Ak áno, po vyplnení prihlášky a absolvovaní testu postupuješ priamo do výberového kola s osobným pohovorom. V prihláške určite spomeň svoje aktívne zapojenie v programoch ako: DofE, JA Slovensko, SDA, IAMbitious, Leaf Talent Guide, Pre Stredoškolákov Leadership Program, Slovenský skauting, VIAC, Trojsten, Show Your Talent, Create and Control, Rozbehni sa! a pod.

  • Čo je kľúčové pri prijímacom procese?

Najviac pozornosti venujte svojej prihláške, ktorá vytvorí prvý dojem. Doplňujúce otázky vám položíme počas pohovoru.

  • Čo ak neuspejem v online teste?

Test na hodnotenie pripravenosti na štúdium je navrhnutý tak, aby preskúmal vaše schopnosti fungovať v akademickom prostredí. Ak sa vám nezadarí na teste, ale vaša prihláška bude výborná a zaujímavá, náš tím vás aj napriek tomu pozve na pohovor. Ak je vaša prihláška priemerná, ale vyniknete v teste, taktiež vám to môže pomôcť sa zúčastniť pohovoru.

  • Aké sú kritéria výberu?

Každý študent na LEAF Academy je výnimočný a v niektorých oblastiach vyniká a v niektorých vyžaduje zlepšenie. Nehľadáme perfektných študentov, ale uchádzačov, ktorí disponujú kombináciou rôznorodých silných stránok a záujmov.

NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP A POLITIKA NAŠEJ ŠKOLY

LEAF Academy rozhoduje o prijatí alebo neprijatí študentov na základe tzv. „need-blind“ princípu. To znamená, že prihlášky sa posudzujú bez znalosti finančnej situácii rodiny. LEAF Academy svojich uchádzačov nediskriminuje na základe pohlavia (identity alebo prejavu), rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti alebo etnika.

BUDEM ROBIŤ TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA?

Testy z angličtiny nie sú súčasťou prijímacieho procesu, ale celý proces prijatia a pohovor prebiehajú v angličtine. Pre uchádzačov do 4-ročného programu je dôležitejšia túžba intenzívne sa učiť anglický jazyk ako ich aktuálna schopnosť komunikovať v angličtine. Pre uchádzačov do 2-ročného programu je vôľa učiť sa anglický jazyk taktiež dôležitá, ale je potrebné brať do úvahy, že študenti už na konci prvého školského roka na LEAF Academy absolvujú externé AP skúšky v anglickom jazyku.

Ak chcete odoberať novinky LEAF Academy priamo do vašej mailovej schránky, prihláste sa do Newslettra.