ŠKOLNÉ POPLATKY A ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

Naším cieľom je, aby mohli všetci študenti, ktorí prešli výberovým procesom, navštevovať LEAF Academy, a to bez ohľadu na ich finančnú situáciu a podmienky. Ponúkame rozsiahly štipendijný program, ktorý hradí až do 98 % celkových školných poplatkov.

Z našich skúseností, navrhovanú výšku štipendia doteraz prijalo 95,5% rodičov prijatých študentov. 

Školné za akademický rok 2023/2024 na LEAF Academy je 24 900 EUR* pre rezidenčné štúdium a 18 900 EUR* pre denné štúdium. Školné pokrýva všetky náklady spojené so štúdiom 

Všetci študenti prijatí vrámci štandardného výberového procesu môžu požiadať o štipendium. Štipendium je vypočítané na základe žiadosti a zohľadňuje finančnú situáciu v rodinách. Cieľom štipendia je umožniť štúdium na LEAF Academy všetkým študentom nezávisle od socio-ekonomického prostredia, z ktorého pochádzajú. Štipendium sa udeľuje študentom na celé obdobie štúdia. 

Máme príklady študentov, ktorým bolo priznané maximálne štipendium a platia 500 EUR ročne, čo predstavuje 98% štipendium.

Štipendiá prichádzajú od individuálnych donorov, ktorí veria v naše základné hodnoty a chcú pomôcť mladým talentovaným študentom zo strednej Európy a mimo nej, aby mali prístup k vzdelávaniu na svetovej úrovni.

Viac sa už nemusíte obávať výšky poplatkov za štúdium. Zistite viac o prijímacom procese a pošlite nám svoju prihlášku.

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať.

Školné zahŕňa:

 • Všetky poplatky za štúdium
 • Stravu (desiata, obed, olovrant)
 • Externe hodnotené medzinárodné skúšky (Advance Placement)
 • Knihy a iné náklady spojené so štúdiom
 • Výlety, outdoorové a zážitkové aktivity
 • Doplnkové hodiny angličtiny
 • Kluby a mimoškolské aktivity
 • Večerné a víkendové aktivity
 • Vstup do telocvične alebo iných športových zariadení
 • Wellbeing poradenstvo
 • Univerzitné poradenstvo
 • Wi-Fi sieť vo všetkých našich akademických a rezidenčných zariadeniach
Školné pre rezidenčné štúdium navyše zahŕňa:
 • Ubytovanie (dvojlôžkové izby s vlastnou kúpeľňou, práčovňa)
 • Strava (raňajky a večera)
 • Lekársku starostlivosť 
 • MHD v Bratislave
 

NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP A POLITIKA NAŠEJ ŠKOLY

LEAF Academy rozhoduje o prijatí alebo neprijatí študentov na základe tzv. „need-blind“ princípu. To znamená, že prihlášky sa posudzujú bez znalosti finančnej situácie rodiny. LEAF Academy svojich uchádzačov nediskriminuje na základe pohlavia, identity alebo prejavu, rasy, náboženstva, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti alebo etnika.

* Zobrazené poplatky sú predikované na základe aktuálnej situácie na trhu. Konečné poplatky budú vypočítané v súlade s politikou školného: Celkový ročný poplatok za štúdium môže byť oproti výške tohto poplatku v predchádzajúcom školskom roku každý školský rok zvyšovaný, a to najviac o percentuálnu mieru tvoriacu súčet (i) harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien potvrdeného Eurostatom (HICP – Harmonised Indices of Consumer Prices), za mesiac december vyjadrujúci priemerný rast cien na Slovensku za obdobie posledných dvanástich mesiacov (pričom pre účely indexácie Celkového ročného poplatku za štúdium od začiatku príslušného školského roka je určujúci index za december predchádzajúceho kalendárneho roka) a (ii) hodnoty 7 %.