Stredoškolský diplom

Náš akademický program vedie k udeleniu amerického stredoškolského  diplomu s AP certifikáciou.

Absolventi LEAF Academy spĺňajú požiadavky a sú prijatí na vysoké školy po celom svete. Štúdium ukončujú formou externe hodnotených “Advanced Placement” (AP) skúšok organizovaných nezávislou medzinárodnou organizáciou College Board, ktoré absolvujú naši študenti v treťom a štvrtom ročníku.

Americký stredoškolský diplom spolu s úspešne absolvovanými AP skúškami (s primeraným hodnotením) tak môže otvoriť dvere na takmer každý univerzitný program na svete. Navyše, niektoré vysoké školy v zahraničí ponúkajú univerzitné kredity za AP skúšky s výsledkom 3 a viac.

*Drvivá väčšina univerzít na Slovensku a v Českej republike vyžaduje potvrdenie o nostrifikácii nášho diplomu (t.j. uznanie zahraničného dokladu o vzdelaní) pred zápisom študenta na vysokú školu. 

Žiadosť o nostrifikáciu diplomu v rámci SR podáva študent na príslušný okresný úrad (odbor školstva) v sídle kraja podľa miesta trvalého/prechodného pobytu, resp. podľa sídla vysokej školy.

Žiadosť o nostrifikáciu diplomu v rámci ČR podáva študent na príslušný krajský úrad (odbor školstva) podľa miesta trvalého/prechodného pobytu, resp. podľa sídla vysokej školy.

 

AP akademické ocenenia

Naši študenti môžu tiež získať jeden z nasledujúcich AP akademických ocenení, ktoré udeľuje organizácia College Board študentom, ktorí úspešne absolvovali AP skúšky z vybraných  predmetov:

Zistite viac informácií o aktuálnom profile školy LEAF Academy nižšie. 

ŠKOLSKÝ PROFIL LEAF ACADEMY

LEAF Academy je na Slovensku vedená ako zahraničná škola fungujúca so súhlasom Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave a je uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Z praktických dôvodov je štúdium na LEAF Academy považované štátnymi autoritami za štúdium v zahraničí. Ak by to vyžadovali štátne autority, študent môže predložiť svoje AP výsledky od College Board na nostrifikáciu.
Navyše, ak je to požadované legislatívou, študenti prichádzajúci na LEAF Academy sa môžu tiež zapísať na štátnu školu podľa svojho výberu, ktorá bude slúžiť ako kontaktný bod v rámci národného vzdelávacieho systému. Ak o to študent požiada, môže pravidelne absolvovať rozdielové skúšky na zvolenej štátnej škole. Toto zabezpečí tiež slovenské vysvedčenie a možnosť absolvovania maturitnej skúšky, ktorá bude dodatkom k LEAF Academy diplomu a AP skúškam.