NaŠe poslanie a vízia

Naše poslanie

Chceme prispieť  k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať:

  • Charakternosť – morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

  • Excelentnosť – všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.

  • Podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu.

  • Občiansku angažovanosť – predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

A to nezávisle od socio-ekonomického prostredia, z ktorého pochádzajú.

Naša Vízia

Vyššia kvalita života v strednej Európe cez správanie sa väčšiny lídrov vo verejnej ako aj privátnej sfére.

Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy. Osobnosti, ktoré budú presadzovať v krajinách strednej Európy svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty.