Naše poslanie

NaŠe poslanie a vízia

 

Poslanie

Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí, ktorí v sebe skrývajú potenciál na úspech, založený na nasledovných hodnotách:

 • CHARAKTERNOSŤ
  Morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.
 • EXCELENTNOSŤ
  Všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.
 • PODNIKAVÉ LÍDERSTVO
  Snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu
 • OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ
  Predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania.

A to všetko nezávisle od socio-ekonomického prostredia, z ktorého študenti pochádzajú.

Vízia

Našou víziou je priniesť vyššiu kvalitu života v strednej Európe vďaka charakternému správaniu sa lídrov vo verejnej a tiež privátnej sfére.

Pre jej naplnenie pokladáme za potrebné vzdelať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy. Osobnosti, ktoré budú presadzovať v krajinách strednej Európy svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty.