Študijné oblasti

študijné oblasti

PODNIKAVÉ LÍDERSTVO

Podnikavé líderstvo (Entrepreneurial Leadership) je pre nás oveľa viac než jedna z hlavných študijných oblastí LEAF Academy. Je nutné dodať, že v strednej Európe existuje len pár programov podobného charakteru. 

Študentov sa snažíme viesť v duchu podnikavosti a inovatívnosti vo všetkom, čo robíme. V rámci štúdia vyvíjajú napr. aplikácie a chatboty pre školu, organizujú výstavbu dažďových záhrad, vzdelávajú slovenskú mládež o duševnom zdraví, organizujú konferencie modelujúce európsky a slovenský parlament… Keby študenti náhodou nevedeli prísť na svoju podnikateľskú cestu, pomôžeme im ju nájsť.

Naše učebné osnovy majú pevný základ v oblasti vedy. Vyučujeme dizajnové myslenie, efektívne riešenie problémov a nástroje projektového manažmentu používané v podnikaní. Tiež si so študentmi prechádzame prípadové štúdie alebo im pripravujeme rôzne simulácie. Študijná oblasť podnikavé líderstvo pomôže žiakom naučiť sa rozpoznať problémy, premeniť ich na príležitosti a naštartovať biznis.

V tomto programe budú študenti čeliť skutočným výzvam, vďaka ktorým získajú praktické skúsenosti. Oboznámia sa so základnými pojmami, ako je dizajnové myslenie či tímová práca. Samozrejmou súčasťou vyučovania sú diskusie o hlavných trendoch, ktoré formujú svet okolo nás.

Projekty, na ktorých budú študenti časom pracovať, môžu byť ich vlastné alebo môže ísť o podnikateľský nápad spolužiakov, učiteľov či našich externých partnerov. Svoje medziľudské a vodcovské schopnosti si rozvinú prácou v tíme, ktorý bude tvorený spolužiakmi, učiteľmi alebo externými partnermi.

Program dá mladým lídrom, bez ohľadu na ich budúci kariérny rast, zručnosti, postoje a skúsenosti potrebné na to, aby vo svete urobili pozitívnu zmenu.

Pozrite si prehľad projektov „študentského podnikania“ – Student Enterprises, ktoré sú súčasťou predmetu Podnikavé líderstvo.

ROZVOJ CHARAKTERU

Študijný program s názvom rozvoj charakteru pomáha študentom vybudovať si základy hodnôt a silných charakterových čŕt, z ktorých môžu čerpať počas celého svojho života. Prostredníctvom workshopov, individuálnych alebo skupinových diskusií a spätných väzieb si študenti rozvíjajú vlastné sebauvedomenie a zároveň zdokonaľujú svoje mäkké zručnosti.

Čo zahŕňa program rozvoj charakteru?

Vďaka tomuto programu študenti spoznajú samých seba. Pochopia, ako reagujú na podnety z vonkajšieho sveta, aké sú ich silné stránky, čo ich motivuje, aké majú hodnoty. Okrem toho im poskytneme vzdelanie v základoch morálnej filozofie a ako ju aplikovať do skutočného sveta.

Naším cieľom je pomôcť študentom nájsť svoje osobné poslanie v priesečníku ich silných stránok, vášní a potrieb okolitého sveta, a to všetko v súvislosti s ich vlastnými hodnotami. Veríme, že na tom, kto naši študenti sú, záleží rovnako ako na tom, čo vedia.

S nadobudnutými vedomosťami morálneho charakteru, dokážu žiaci a absolventi LEAF Academy priniesť svetu pozitívnu zmenu, či už etickým riadením, vytváraním podnikov, ktoré sú férové alebo vytváraním politiky zameranej na spravodlivosť a rovnosť. Domnievame sa, že v dnešnej dobe záleží na charaktere viac ako kedykoľvek predtým.

  • Seminár pre osobnostný rast

Charakterové semináre poskytujú bezpečný priestor na uvažovanie a skúmanie tém spojených s hodnotami, identitou, vodcovstvom či blahobytom. Podporujú rozvoj mäkkých zručností a sebauvedomenia.

Každý týždeň je tomuto programu venované 85-minútové stretnutie. Zmyslom stretnutia je, aby si študenti oddýchli od akademického sveta. Zhromaždenia sú obohatené diskusiami s rovesníkmi, spoločnými aktivitami alebo zdieľaním skúseností, vďaka čomu získajú študenti nové pohľady na to, ako a prečo veci robíme. Ľudia, ktorí vedú semináre, nie sú učitelia, ale facilitátori. Ich úlohou je povzbudzovať študentov, aby mysleli sami za seba a podporovať pocit seba samého v každom jednotlivcovi.

  • Zážitkové týždne

Každý rok je programu rozvoj charakteru pridelený 1 týždeň, počas ktorého majú študenti možnosť byť súčasťou zážitkových vzdelávacích programov, ktoré sa konajú mimo školského areálu. Zážitkové týždne sú vo všeobecnosti založené na formáte dobrodružného vzdelávania. Skupinky sa spoločne vydajú na 3-5 dňové expedície do slovenských hôr a prírody pod vedením Tímu pre rozvoj charakteru. Žiaci spolu s facilitátorom majú počas expedície za úlohu fungovať ako malá nomádska komunita, kde všetci členovia majú určené povinnosti a zodpovednosti, takže každý jeden člen skupiny prispieva k bezpečnému a úspešnému absolvovaniu výpravy. Expedičný tím je zodpovedný za starostlivosť o seba a svojich členov s podporou vyškolených odborníkov. Hoci bezpečnosť je vždy prioritou, expedície sú navrhnuté tak, aby boli pre študentov výzvou a dostali ich mimo komfortnej zóny, pretože práve v týchto chvíľach sa často rozvíja charakter, sila a odolnosť.

Prírodné VEDy, TECHNOLÓGIe, TECHNIKA A MATEMATIKA

Kritické myslenie, riešenie problémov a výskum predstavujú základné komponenty pre náš interdisciplinárny program pod názvom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Tri typicky oddelené vedecké predmety – biológia, chémia a fyzika – sú kombinované a spojené do jedného kurzu, aby študentom pomohli pochopiť ich súvislosti v reálnom živote. Náš matematický kurz taktiež poskytuje nástroje a zručnosti na analýzu rôznych modelov a porozumenie sveta, v ktorom žijeme. Okrem toho sú technológia, počítačové zručnosti, programovanie a inžinierstvo integrované do učebných osnov programu STEM s cieľom poskytnúť praktické uplatnenie na riešenie problémov.

Študijná oblasť STEM tak zastrešuje všetky kurzy týkajúce sa prírodných vied, technológií a matematiky. Inžinierske koncepty sú začlenené do učebných osnov najmä počas prvého a druhého roka štúdia. Všetky kurzy tejto študijnej oblasti zahrňujú riadený a samostatný výskum, prácu v laboratóriu, skúmanie a prezentáciu výsledkov. Okrem toho, študijné oblasti Podnikavé líderstvo a STEM spolupracujú na zavádzaní rôznych výziev, ktoré si vyžadujú riešenia kombinujúce ľudské potreby a technické myslenie.

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Študijná oblasť s názvom Stredoeurópske štúdiá zastrešuje všetky predmety, ktoré by sa tradične označovali ako humanitné vedy: literatúra, rétorika, história, politológia, spoločenské vedy, jazyky a umenie.

Stredoeurópske štúdiá predstavujú multidisciplinárny študijný program, ktorý podnecuje študentov k zamýšľaniu sa o vývoji, definíciách a prepojení myšlienok so strednou Európou. Kritické myslenie, kreativita a schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky sú základnými piliermi pre akýkoľvek budúci kariérny rast.

Central European Studies at LEAF Academy

Všetky kurzy sú vedené v anglickom jazyku. Niektoré kurzy týkajúce sa súčasných záležitostí a literatúry sú v materinskom jazyku, taktiež ponúkame vyučovanie iných cudzích jazykov.

Počas celého štúdia sa na všetkých predmetoch kladie dôraz na písanie a čítanie s porozumením. V rámci predmetov ako história, spoločenské vedy, umenie, a iné študenti nadobúdajú pocit zodpovednosti a vlastníctva k regiónu a krajine, odkiaľ pochádzajú.