študijné oblasti

PODNIKAVÉ LÍDERSTVO

Ako jediný program svojho druhu v strednej Európe je Podnikavé líderstvo jednou z hlavných študijných oblastí LEAF Academy. Štúdium kombinuje prácu na reálnych projektoch s praktickým vzdelávaním, prípadovými štúdiami, alebo simuláciami. Tento prístup v študentoch rozvíja schopnosť rozpoznávať prekážky, premieňať ich na príležitosti a vedieť naštartovať akýkoľvek projekt alebo vybudovať vlastné podnikanie.

Študentov sa snažíme viesť v duchu podnikavosti a inovatívnosti vo všetkom, čo robíme. V rámci štúdia tak vyvíjajú napr. aplikácie a chatboty, organizujú rôzne literárne podujatia a charitatívne koncerty pre verejnosť alebo navrhujú a predávajú tričká.

Študenti začínajú najprv pracovať na menších reálnych zadaniach týkajúcich sa školy a postupne sa zoznamujú so základnými pojmami ako dizajnové myslenie alebo emocionálna inteligencia. Diskusie o hlavných trendoch, ktoré formujú svet okolo nás, sú samozrejmou súčasťou vyučovania.

Projekty, na ktorých študenti časom pracujú, sú buď ich vlastnými návrhmi, nápadmi ich spolužiakov, učiteľov, alebo taktiež našich externých partnerov. Každý študent vo svojom pracovnom tíme rozvíja svoje interpersonálne a líderské zručnosti v praxi. Štúdium Podnikavého líderstva ponúka študentom, bez ohľadu na ich budúci kariérny rast, zručnosti, postoje a skúsenosti potrebné pre pozitívnu zmenu vo svete.

Pozrite si prehľad projektov „študentského podnikania“ – Student Enterprises, ktoré sú súčasťou predmetu Podnikavé líderstvo.

ROZVOJ CHARAKTERU

Študijná oblasť s názvom Rozvoj charakteru pomáha študentom vybudovať základy hodnôt a silných charakterových čŕt, z ktorých môžu čerpať počas celého svojho života. Prostredníctvom workshopov, diskusií a individuálnych alebo skupinových debát a spätných väzieb si študenti rozvíjajú vlastné sebauvedomenie a zároveň sa zdokonaľujú vo svojich soft skills.

Študijný program Rozvoj charakteru tvorí základ pre všetky akademické a mimoškolské aktivity na LEAF Academy. Študenti úzko spolupracujú s viacerými dospelými, vrátane učiteľov, poradcov, rezidenčných zamestnancov a trénerov, ktorí im pomáhajú prechádzať cez proces sebaobjavovania..

Našim cieľom je pomôcť študentom nájsť svoje osobné poslanie v priesečníku ich silných stránok, vášní, a potrieb okolitého sveta, a to všetko vsadené vo vlastných hodnotách.

Štvorročný program napomáha študentom formovať vzťah s okolitým svetom: hľadať a rozlišovať svoje silné stránky, motivácie a hodnoty. Rozvíja pochopenie základných pojmov etiky a ich uplatňovanie na reálne problémy a situácie

  • Seminár pre osobnostný rast

Študentom dávame nielen priestor spoznávať samých seba, ale taktiež im vytvárame príležitosti na objavovanie a zdokonaľovanie sa vo svojich záujmoch, silných stránkach, vo svojej motivácii a podnikavosti. Vedieme ich k formovaniu ich budúceho vzdelania a kariéry prostredníctvom skúseností, ktoré sa odohrávajú na seminároch aj mimo nich, metódou „learning by doing“, pomocou spätných väzieb a diskusií.

Seminár poskytuje študentom bezpečné miesto pre vyjadrenie názorov a objavovanie tém súvisiacich s hodnotami, psychológiou, líderstvom, duševnou pohodou a každodennými zručnosťami.

  • Mentorské skupiny (Advisory Family)

Pri nástupe do školy je každý študent zadelený do svojej mentorskej skupiny, v ktorej je spoločne so 4-5 spolužiakmi a jedným učiteľom – mentorom. Podobne ako klasická rodina, táto skupina drží pohromade počas prežívania nových skúseností a predstavuje stabilný a bezpečný priestor určený na spoločný oddych, diskusiu a porozumenie. Tvoj mentor je pripravený počúvať a sprevádzať Ťa cez všetky aspekty školy – akademické, internátne či spojené s mimoškolskými aktivitami. Mentori sú tu pre študentov v čase ich úspechov ale taktiež aj výziev, aby im pomohli úspešne zvládnuť obdobie rastu a dospievania, a predstavujú taktiež hlavný kontaktný bod s rodičmi.

Našou snahou je vytvoriť tak školskú rodinu, zatiaľ čo sú študenti mimo domova a svojej skutočnej rodiny.

  • Spoločné čítania (Seminal Readings)

V zhone akademického života sú spoločné čítania akýmsi posvätným časom, kedy sa zastavia bežné školské povinnosti a celá komunita sa zíde s cieľom riešiť dôležité témy prostredníctvom náročnej literatúry a myšlienkovo podnetných filmov. Všetci študenti a zamestnanci sa zídu a diskutujú o zásadných životných otázkach a dilemách. Spoločné čítania tak poskytujú zjednocujúci zážitok všetkým študentom a zamestnancom školy a zároveň posilňujú ich angažovanosť v napĺňaní spoločnej vízie.

Prírodné VEDy, TECHNOLÓGIe, TECHNIKA A MATEMATIKA

Kritické myslenie, riešenie problémov a výskum predstavujú základné komponenty pre náš interdisciplinárny program pod názvom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Tri typicky oddelené vedecké predmety – biológia, chémia a fyzika – sú kombinované a spojené do jedného kurzu, aby študentom pomohli pochopiť ich súvislosti v reálnom živote. Náš matematický kurz taktiež poskytuje nástroje a zručnosti na analýzu rôznych modelov a porozumenie sveta, v ktorom žijeme. Okrem toho sú technológia, počítačové zručnosti, programovanie a inžinierstvo integrované do učebných osnov programu STEM s cieľom poskytnúť praktické uplatnenie na riešenie problémov.

Študijná oblasť STEM tak zastrešuje všetky kurzy týkajúce sa prírodných vied, technológií a matematiky. Inžinierske koncepty sú začlenené do učebných osnov najmä počas prvého a druhého roka štúdia. Všetky kurzy tejto študijnej oblasti zahrňujú riadený a samostatný výskum, prácu v laboratóriu, skúmanie a prezentáciu výsledkov. Okrem toho, študijné oblasti Podnikavé líderstvo a STEM spolupracujú na zavádzaní rôznych výziev, ktoré si vyžadujú riešenia kombinujúce ľudské potreby a technické myslenie.

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Študijná oblasť s názvom Stredoeurópske štúdiá zastrešuje všetky predmety, ktoré by sa tradične označovali ako humanitné vedy: literatúra, rétorika, história, politológia, spoločenské vedy, jazyky a umenie.

Stredoeurópske štúdiá predstavujú multidisciplinárny študijný program, ktorý podnecuje študentov k zamýšľaniu sa o vývoji, definíciách a prepojení myšlienok so strednou Európou. Kritické myslenie, kreativita a schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky sú základnými piliermi pre akýkoľvek budúci kariérny rast.

Central European Studies at LEAF Academy

Všetky kurzy sú vedené v anglickom jazyku. Niektoré kurzy týkajúce sa súčasných záležitostí a literatúry sú v materinskom jazyku, taktiež ponúkame vyučovanie iných cudzích jazykov.

Počas celého štúdia sa na všetkých predmetoch kladie dôraz na písanie a čítanie s porozumením. V rámci predmetov ako história, spoločenské vedy, umenie, a iné študenti nadobúdajú pocit zodpovednosti a vlastníctva k regiónu a krajine, odkiaľ pochádzajú.