top of page

Co-curriculars

Daniel_Dluh8_-_LEAF_2021_-_Internet_008_edited.jpg

CO-CURRICULARS

Slovo „co-curricular“ vám nemusí byť známe, takže ponúkame rýchle vysvetlenie: aktivity zahŕňajú všetko, do čoho sú študenti zapojení mimo ich vyučovania. Akademické kluby, šport a dobrovoľníctvo sú súčasťou takýchto aktivít.

Cez týždeň a víkendy, v areáli aj mimo neho, ponúkame študentom široké spektrum príležitostí a skúseností. Patria sem kluby, šport, možnosti dobrovoľníctva a čas na sebarozvoj v konkrétnej záujmovej oblasti. Aktivity sú navrhnuté tak, aby u študentov zlepšovali pocit spolupatričnosti, silné stránky a záľuby. Kluby zároveň vytvárajú priestor pre študentov, aby objavovali a skúšali nové zručnosti a činnosti.

Študenti sa môžu zúčastňovať „co-curricular activities“ v areáli aj mimo neho, počas  plánovaných aktivít popoludní, počas voľného času po vyučovaní a cez víkendy. Poradcovia hrajú dôležitú úlohu v pomoci študentom nájsť zdravú rovnováhu medzi športom, účasťou v klube, akademickými nárokmi, špeciálnymi záujmami a celkovou pohodou.

„Co-curricular“ činnosti sú vedené študentmi (výber, prevádzka činnosti, rozvrh) pod dohľadom odborného personálu a odborníkov v rôznych oblastiach. Počas „Orientation week“ sa študenti stretnú a vytvoria množstvo klubov a aktivít, ktorým by sa chceli počas svojho pôsobenia na LEAF Academy venovať.

Aj učitelia, nepedagogickí zamestnanci či externí hostia môžu okrem toho ponúkať širokú škálu aktivít spojenými s klubmi; napríklad vytvárajú prepojenie študentov s praxou v ich oblastiach záujmu. Registrácia aktivít prebieha na začiatku každého semestra. Po každom semestri si študenti môžu vybrať novú aktivitu, ktorej sa budú venovať alebo budú pokračovať vo svojom predtým vybranom klube.

Klubový veľtrh 2019-13 (1).jpg

ZOZNAM KLUBOV PRE 2022/2023:

Fotografický klub

Klub LEAF MUN

Čajovňa

Klub slovenského diváka

Klub SE

Ročenkový klub

PR Content Creators Club

Graphic Design Club

Climbing Club

Cooking Club

Theatre & Drama Club

Digital Club

Debate Club

Yoga

LA Galaxy

Chess Club

Music Club

Mushroom Hunting

bottom of page