top of page

ŠTUDIJNÉ OBLASTI

Daniel_Dluh8_-_LEAF_2022_-_Internet_0032_edited.jpg

ŠTUDIJNÉ OBLASTI

  • PODNIKAVÉ LÍDERSTVO

  • ROZVOJ CHARAKTERU

  • PRÍRODNÉ VEDY, TECHNOLÓGIE, TECHNIKA A MATEMATIKA

  • STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

PODNIKAVÉ LÍDERSTVO

Daniel_Dluh8_-_LEAF_2022_-_Internet_0036.jpg

Podnikavé líderstvo (Entrepreneurial Leadership) je pre nás oveľa viac než jedna z hlavných študijných oblastí LEAF Academy. Je nutné dodať, že v strednej Európe existuje len pár programov podobného charakteru.

Študentov sa snažíme viesť v duchu podnikavosti a inovatívnosti vo všetkom, čo robíme. V rámci štúdia vyvíjajú napr. aplikácie a chatboty pre školu, organizujú výstavbu dažďových záhrad, vzdelávajú slovenskú mládež o duševnom zdraví, organizujú konferencie modelujúce európsky a slovenský parlament… Keby študenti náhodou nevedeli prísť na svoju podnikateľskú cestu, pomôžeme im ju nájsť.

Naše učebné osnovy majú pevný základ v oblasti vedy. Vyučujeme dizajnové myslenie, efektívne riešenie problémov a nástroje projektového manažmentu používané v podnikaní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiež si so študentmi prechádzame prípadové štúdie alebo im pripravujeme rôzne simulácie. Študijná oblasť podnikavé líderstvo pomôže žiakom naučiť sa rozpoznať problémy, premeniť ich na príležitosti a naštartovať biznis.

V tomto programe budú študenti čeliť skutočným výzvam, vďaka ktorým získajú praktické skúsenosti. Oboznámia sa so základnými pojmami, ako je dizajnové myslenie či tímová práca. Samozrejmou súčasťou vyučovania sú diskusie o hlavných trendoch, ktoré formujú svet okolo nás.

Projekty, na ktorých budú študenti časom pracovať, môžu byť ich vlastné alebo môže ísť o podnikateľský nápad spolužiakov, učiteľov či našich externých partnerov. Svoje medziľudské a vodcovské schopnosti si rozvinú prácou v tíme, ktorý bude tvorený spolužiakmi, učiteľmi alebo externými partnermi.

Program dá mladým lídrom, bez ohľadu na ich budúci kariérny rast, zručnosti, postoje a skúsenosti potrebné na to, aby vo svete urobili pozitívnu zmenu.

 

Pozrite si prehľad projektov „študentského podnikania“ – Student Enterprises, ktoré sú súčasťou predmetu Podnikavé líderstvo.

ROZVOJ CHARAKTERU

Študijný program s názvom rozvoj charakteru pomáha študentom vybudovať si základy hodnôt a silných charakterových čŕt,

z ktorých môžu čerpať počas celého svojho života. Prostredníctvom workshopov, individuálnych alebo skupinových diskusií a spätných väzieb si študenti rozvíjajú vlastné sebauvedomenie a zároveň zdokonaľujú svoje mäkké zručnosti.

Čo zahŕňa program rozvoj charakteru?

Vďaka tomuto programu študenti spoznajú samých seba. Pochopia, ako reagujú na podnety z vonkajšieho sveta, aké sú ich silné stránky, čo ich motivuje, aké majú hodnoty. Okrem toho im poskytneme vzdelanie v základoch morálnej filozofie a ako ju aplikovať do skutočného sveta.

Naším cieľom je pomôcť študentom nájsť svoje osobné poslanie v priesečníku ich silných stránok, vášní a potrieb okolitého sveta, a to všetko v súvislosti s ich vlastnými hodnotami. Veríme, že na tom, kto naši študenti sú, záleží rovnako ako na tom, čo vedia.

S nadobudnutými vedomosťami morálneho charakteru, dokážu žiaci a absolventi LEAF Academy priniesť svetu pozitívnu zmenu, či už etickým riadením, vytváraním podnikov, ktoré sú férové alebo vytváraním politiky zameranej na spravodlivosť a rovnosť. Domnievame sa, že v dnešnej dobe záleží na charaktere viac ako kedykoľvek predtým.

 

Seminár pre osobnostný rast

 

Charakterové semináre poskytujú bezpečný priestor na uvažovanie a skúmanie tém spojených s hodnotami, identitou, vodcovstvom či blahobytom. Podporujú rozvoj mäkkých zručností a sebauvedomenia.

Každý týždeň je tomuto programu venované 85-minútové stretnutie. Zmyslom stretnutia je, aby si študenti oddýchli od akademického sveta. Zhromaždenia sú obohatené diskusiami s rovesníkmi, spoločnými aktivitami alebo zdieľaním skúseností, vďaka čomu získajú študenti nové pohľady na to, ako a prečo veci robíme. Ľudia, ktorí vedú semináre, nie sú učitelia, ale facilitátori. Ich úlohou je povzbudzovať študentov, aby mysleli sami za seba a podporovať pocit seba samého v každom jednotlivcovi.

 

Zážitkové týždne

IMG_1286.HEIC

PRÍRODNÉ VEDY, TECHNOLÓGIE, TECHNIKA A MATEMATIKA

Kritické myslenie, riešenie problémov a výskum predstavujú základné komponenty pre náš interdisciplinárny program pod názvom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Tri typicky oddelené vedecké predmety – biológia, chémia a fyzika – sú kombinované a spojené do jedného kurzu, aby študentom pomohli pochopiť ich súvislosti v reálnom živote. Náš matematický kurz taktiež poskytuje nástroje a zručnosti na analýzu rôznych modelov a porozumenie sveta, v ktorom žijeme. Okrem toho sú technológia, počítačové zručnosti, programovanie a inžinierstvo integrované do učebných osnov programu STEM s cieľom poskytnúť praktické uplatnenie na riešenie problémov.

 

Študijná oblasť STEM tak zastrešuje všetky kurzy týkajúce sa prírodných vied, technológií a matematiky. Inžinierske koncepty sú začlenené do učebných osnov najmä počas prvého a druhého roka štúdia. Všetky kurzy tejto študijnej oblasti zahrňujú riadený a samostatný výskum, prácu v laboratóriu, skúmanie a prezentáciu výsledkov. Okrem toho, študijné oblasti Podnikavé líderstvo a STEM spolupracujú na zavádzaní rôznych výziev, ktoré si vyžadujú riešenia kombinujúce ľudské potreby a technické myslenie.

science class.jpg

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Študijná oblasť s názvom Stredoeurópske štúdiá zastrešuje všetky predmety, ktoré by sa tradične označovali ako humanitné vedy: literatúra, rétorika, história, politológia, spoločenské vedy, jazyky a umenie.

Stredoeurópske štúdiá predstavujú multidisciplinárny študijný program, ktorý podnecuje študentov k zamýšľaniu sa o vývoji, definíciách a prepojení myšlienok so strednou Európou. Kritické myslenie, kreativita a schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky sú základnými piliermi pre akýkoľvek budúci kariérny rast.

Všetky kurzy sú vedené v anglickom jazyku. Niektoré kurzy týkajúce sa súčasných záležitostí a literatúry sú v materinskom jazyku, taktiež ponúkame vyučovanie iných cudzích jazykov.

Počas celého štúdia sa na všetkých predmetoch kladie dôraz na písanie a čítanie s porozumením. V rámci predmetov ako história, spoločenské vedy, umenie, a iné študenti nadobúdajú pocit zodpovednosti a vlastníctva k regiónu a krajine, odkiaľ pochádzajú.

CES field trip.jpg
bottom of page