top of page
Daniel_Dluh8_-_LEAF_Koniec_2021-2022_-_Internet_0108_edited_edited.jpg

STREDOŠKOLSKÝ DIPLOM

Daniel_Dluh8_-_LEAF_Koniec_2021-2022_-_Internet_0108_edited_edited.jpg

STREDOŠKOLSKÝ DIPLOM

Absolvovaním štúdia na LEAF Academy získa študent/študentka americký stredoškolský diplom s AP certifikáciou, vďaka čomu naši absolventi spĺňajú požiadavky na štúdium na prestížnych zahraničných vysokých školách.

Absolventi LEAF Academy spĺňajú požiadavky a sú prijatí na vysoké školy po celom svete. Štúdium ukončujú formou externe hodnotených “Advanced Placement” (AP) skúšok organizovaných nezávislou medzinárodnou organizáciou College Board, ktoré absolvujú naši študenti v treťom a štvrtom ročníku.

Americký stredoškolský diplom spolu s úspešne absolvovanými AP skúškami (s primeraným hodnotením) tak môže otvoriť dvere na takmer každý univerzitný program na svete. Navyše, niektoré vysoké školy v zahraničí ponúkajú univerzitné kredity za AP skúšky s výsledkom 3 a viac.

*Drvivá väčšina univerzít na Slovensku a v Českej republike vyžaduje potvrdenie o nostrifikácii nášho diplomu (t.j. uznanie zahraničného dokladu o vzdelaní) pred zápisom študenta na vysokú školu. 

Žiadosť o nostrifikáciu diplomu v rámci SR podáva študent na príslušný okresný úrad (odbor školstva) v sídle kraja podľa miesta trvalého/prechodného pobytu, resp. podľa sídla vysokej školy.

Žiadosť o nostrifikáciu diplomu v rámci ČR podáva študent na príslušný krajský úrad (odbor školstva) podľa miesta trvalého/prechodného pobytu, resp. podľa sídla vysokej školy.

 

AP AKADEMICKÉ OCENENIA

Naši študenti môžu tiež získať jeden z nasledujúcich AP akademických ocenení, ktoré udeľuje organizácia College Board študentom, ktorí úspešne absolvovali AP skúšky z vybraných  predmetov:

  • AP Capstone Diploma™

  • AP International Diploma (APID)

LEAF Academy je na Slovensku vedená ako zahraničná škola fungujúca so súhlasom Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave a je uznaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Z praktických dôvodov je štúdium na LEAF Academy považované štátnymi autoritami za štúdium v zahraničí. Ak by to vyžadovali štátne autority, študent môže predložiť svoje AP výsledky od College Board na nostrifikáciu.
Navyše, ak je to požadované legislatívou, študenti prichádzajúci na LEAF Academy sa môžu tiež zapísať na štátnu školu podľa svojho výberu, ktorá bude slúžiť ako kontaktný bod v rámci národného vzdelávacieho systému. Ak o to študent požiada, môže pravidelne absolvovať rozdielové skúšky na zvolenej štátnej škole. Toto zabezpečí tiež slovenské vysvedčenie a možnosť absolvovania maturitnej skúšky, ktorá bude dodatkom k LEAF Academy diplomu a AP skúškam.

Graduation LEAF Academy

Profil absolventa

KREATIVITA

Schopnosť identifikovať príležitosti, vytvoriť nové nápady a vylepšiť pôvodné, konať podľa nápadov tak, aby sme mohli byť užitoční.

KOMUNIKÁCIA

Schopnosť aktívne sa snažiť pochopiť názory iných a efektívne vyjadrovať svoje vlastné nápady.

KRITICKÉ MYSLENIE

Schopnosť premýšľať v širších kontextoch, spýtať sa správnu otázku, účinne argumentovať a robiť správne úsudky a rozhodnutia.

SPOLUPRÁCA

Schopnosť pracovať efektívne v rôznych tímoch. Byť flexibilný a so zdieľanou zodpovednosťou riešiť konflikty s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ.

CHARAKTERNOSŤ

Morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

EXCELENTNOSŤ

Všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.

PODNIKAVÉ LÍDERSTVO

Snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu.

OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ

Predsavzatie nezištne pomáhať širšiemu okoliu, ktoré vychádza z vďačnosti, zo záujmu o iných a z kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania

bottom of page